รายวิชา MR305 การประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย (Evaluation of Early Childhood Children Development)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
  บทที่2 : การวัดและการประเมินทางการศึกษา
  บทที่3 : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
  บทที่4 : คุณลักษณะที่ดีขอเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  บทที่5 : เทคนิคการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง.....
  บทที่6 : แบบทดสอบความพร้อมทางการเรียน
  บทที่7 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ
  บทที่8 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็นรายข้อ
  บทที่9 : สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัดและการประเมินพัฒนาการ.....
  บทที่10 : คะแนนและการรายงานผลการประเมิน
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
  บทที่2 : การวัดและการประเมินทางการศึกษา
  บทที่3 : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
  บทที่4 : คุณลักษณะที่ดีขอเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  บทที่5 : เทคนิคการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง.....
  บทที่6 : แบบทดสอบความพร้อมทางการเรียน
  บทที่7 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ
  บทที่8 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็นรายข้อ
  บทที่9 : สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัดและการประเมินพัฒนาการ.....
  บทที่10 : คะแนนและการรายงานผลการประเมิน
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference