รายวิชา MR393(S) ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Educational Research Methodology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำอธิบายรายวิชา : Explantion
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
  บทที่ 2 : การกำหนดปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย
  บทที่ 3 : ตัวแปรในการวิจัย
  บทที่ 4 : การออกแบบวิจัย
  บทที่ 5 : ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 6 : เครื่องมือวิจัย
  บทที่ 7 :การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่ 8 : การเขียนรายงานและการประเมินงานวิจัย
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำอธิบายรายวิชา : Explantion
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
  บทที่ 2 : การกำหนดปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย
  บทที่ 3 : ตัวแปรในการวิจัย
  บทที่ 4 : การออกแบบวิจัย
  บทที่ 5 : ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 6 : เครื่องมือวิจัย
  บทที่ 7 :การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่ 8 : การเขียนรายงานและการประเมินงานวิจัย
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference