รหัสวิชา รายละเอียด
 
  MA103(28)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Mathematics)
ศึกษาตรรกศาสตร์และเซตเบื้องต้น ฟังก์ชั่น และการดำเนินการระบบจำนวนจริง ปริภูมิเวกเตอร์ โปรแกรมเชิงเส้น การนับ ความน่าจะเป็น เมทริกซ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้น
  MA103(28)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Mathematics)
ศึกษาตรรกศาสตร์และเซตเบื้องต้น ฟังก์ชั่น และการดำเนินการระบบจำนวนจริง ปริภูมิเวกเตอร์ โปรแกรมเชิงเส้น การนับ ความน่าจะเป็น เมทริกซ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้น
  MA103(41)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์เบื้องต้น - หน่วย
(Basic Mathematics)
-
  MA103(41)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์เบื้องต้น - หน่วย
(Basic Mathematics)
-
  MA103(H)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์เบื้องต้น - หน่วย
(Basic Mathematics)
-
  MA103(H)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์เบื้องต้น - หน่วย
(Basic Mathematics)
-
  MA103(S)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์เบื้องต้น - หน่วย
(Basic Mathematics)
-
  MA103(S)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์เบื้องต้น - หน่วย
(Basic Mathematics)
-
  MA104
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิต 3 หน่วย
(Algebra (ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
ศึกษาเขตจำนวนจริง ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ พิกัดคาร์ทีเซียน เมทริกซ์การนับและทฤษฎีบททวินาม
  MA104
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิต 3 หน่วย
(Algebra (ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
ศึกษาเขตจำนวนจริง ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ พิกัดคาร์ทีเซียน เมทริกซ์การนับและทฤษฎีบททวินาม
  MA104(S)
อ่านกันเถอะ...
หนังสือประกอบการเรียนพีชคณิต - หน่วย
(Algebra)
-
  MA104(S)
อ่านกันเถอะ...
หนังสือประกอบการเรียนพีชคณิต - หน่วย
(Algebra)
-
  MA106
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิต 3 หน่วย
(Geometry(ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
ศึกษาพัฒนาการของเรขาคณิตในยุคก่อนยุคลิค และยุคลิค เรขาคณิตในสองมิติและสามมิติ จุด เส้นตรงและระนาบ บทนิยามของเซตของจุด การลงรอยกัน การขนานและความคล้ายกันของเซตของจุด พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมและแซกเตอร์ (จักรภาค) พื้นที่และปริมาตรในริภูมิ
  MA106
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิต 3 หน่วย
(Geometry(ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
ศึกษาพัฒนาการของเรขาคณิตในยุคก่อนยุคลิค และยุคลิค เรขาคณิตในสองมิติและสามมิติ จุด เส้นตรงและระนาบ บทนิยามของเซตของจุด การลงรอยกัน การขนานและความคล้ายกันของเซตของจุด พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมและแซกเตอร์ (จักรภาค) พื้นที่และปริมาตรในริภูมิ
  MA106(H)
อ่านกันเถอะ...
โจทย์เฉลยแบบฝึกหัด เรขาคณิต - หน่วย
(Geometry)
-
  MA106(H)
อ่านกันเถอะ...
โจทย์เฉลยแบบฝึกหัด เรขาคณิต - หน่วย
(Geometry)
-
  MA109(30)
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Analytic Geometry)
ศึกษาเส้นตรง วงกลม ภาคตัดกรวย และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ
  MA109(30)
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Analytic Geometry)
ศึกษาเส้นตรง วงกลม ภาคตัดกรวย และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ
  MA109(41)
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์ - หน่วย
(Analytic Geometry)
-
  MA109(41)
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์ - หน่วย
(Analytic Geometry)
-
  MA111
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1 3 หน่วย
(Analytic Geometry and Calculus 1 ( PR : คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ MA 103))
ศึกษาเรื่องเซต ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การอินทิเกรต อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันอดิสัย
  MA111
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1 3 หน่วย
(Analytic Geometry and Calculus 1 ( PR : คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ MA 103))
ศึกษาเรื่องเซต ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การอินทิเกรต อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันอดิสัย
  MA111(H)(47)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 - หน่วย
(CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY 1)
-
  MA111(H)(47)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 - หน่วย
(CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY 1)
-
  MA112
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 2 3 หน่วย
(Analytic Geometry and Calculus 2 ( PR : MA 111 ))
ศึกษาระเบียบวิธีการอินทิเกรต เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการเชิงอนุพันธ์เวกเตอร์เมทริกซ์ และตัวกำหนด จำนวนเชิงซ้อน
  MA112
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 2 3 หน่วย
(Analytic Geometry and Calculus 2 ( PR : MA 111 ))
ศึกษาระเบียบวิธีการอินทิเกรต เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการเชิงอนุพันธ์เวกเตอร์เมทริกซ์ และตัวกำหนด จำนวนเชิงซ้อน
  MA112(H)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 - หน่วย
(Calculus and Analytic Geometry 2)
-
  MA112(H)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 - หน่วย
(Calculus and Analytic Geometry 2)
-
  MA113
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 1 3 หน่วย
(Calculus 1 (ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
ศึกษาเซต จำนวนจริง กราฟและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ใช้อนุพันธ์
  MA113
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 1 3 หน่วย
(Calculus 1 (ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
ศึกษาเซต จำนวนจริง กราฟและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ใช้อนุพันธ์
  MA113(54)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 1 3 หน่วย
(CALCULUS 1)
แคลคูลัส 1
  MA113(54)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 1 3 หน่วย
(CALCULUS 1)
แคลคูลัส 1
  MA113(H)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 1 - หน่วย
(Calculus 1)
-
  MA113(H)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 1 - หน่วย
(Calculus 1)
-
  MA114
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 2 3 หน่วย
(Calculus 2 ( PR : MA 113 ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
ศึกษาผลต่างอนุพันธ์ และปฎิยานุพันธ์ อินทิกรัลจำกัดเขต ฟังก์ชันลอการิธึม ฟังก์ชันชี้กำลัง เทคนิคการอินทิเกรต แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร เมทริกซ์และโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น
  MA114
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 2 3 หน่วย
(Calculus 2 ( PR : MA 113 ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
ศึกษาผลต่างอนุพันธ์ และปฎิยานุพันธ์ อินทิกรัลจำกัดเขต ฟังก์ชันลอการิธึม ฟังก์ชันชี้กำลัง เทคนิคการอินทิเกรต แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร เมทริกซ์และโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น
  MA114(47)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 2 3 หน่วย
(Calculus 2)
-
  MA114(47)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 2 3 หน่วย
(Calculus 2)
-
  MA114(H)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 2 - หน่วย
(Calculus 2)
-
  MA114(H)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัส 2 - หน่วย
(Calculus 2)
-
  MA201
อ่านกันเถอะ...
แนวความคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 3 หน่วย
(Fundamental Concept in Mathematics I)
ศึกษาเรื่องตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ความน่าจะเป็น
  MA201
อ่านกันเถอะ...
แนวความคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 3 หน่วย
(Fundamental Concept in Mathematics I)
ศึกษาเรื่องตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ความน่าจะเป็น
  MA201(H)
อ่านกันเถอะ...
แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 - หน่วย
(Fundamental Concept of Mathematics 1)
-
  MA201(H)
อ่านกันเถอะ...
แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 - หน่วย
(Fundamental Concept of Mathematics 1)
-
  MA202
อ่านกันเถอะ...
แนวความคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 2 3 หน่วย
(Fundamental Concept in Mathematics II)
ศึกษาเรื่อง ระบบจำนวน (จำนวนนับ, จำนวนเต็ม, จำนวนจริง, จำนวนเชิงซ้อน) และพีชคณิตเชิงเส้น
  MA202
อ่านกันเถอะ...
แนวความคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 2 3 หน่วย
(Fundamental Concept in Mathematics II)
ศึกษาเรื่อง ระบบจำนวน (จำนวนนับ, จำนวนเต็ม, จำนวนจริง, จำนวนเชิงซ้อน) และพีชคณิตเชิงเส้น
  MA213(40)
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 3 หน่วย
(Analytic Geometry and Calculus 3)
ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ อนุพันธ์ย่อยและผลต่าง อนุพันธ์รวม การประยุกต์ของอนุพันธ์ย่อยกับค่ากับค่าสูงสุดและค่าต่ำที่สุด อินทิกรัลหลายชั้น
  MA213(40)
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 3 หน่วย
(Analytic Geometry and Calculus 3)
ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ อนุพันธ์ย่อยและผลต่าง อนุพันธ์รวม การประยุกต์ของอนุพันธ์ย่อยกับค่ากับค่าสูงสุดและค่าต่ำที่สุด อินทิกรัลหลายชั้น
  MA213(41)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 - หน่วย
(Calculus and Analytic Geometry 3)
-
  MA213(41)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 - หน่วย
(Calculus and Analytic Geometry 3)
-
  MA213(S)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 - หน่วย
(Calculus and Analytic Geometry 3)
-
  MA213(S)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 - หน่วย
(Calculus and Analytic Geometry 3)
-
  MA214
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Calculus 1 ( PR : MA 213 ))
ศึกษาปริภูมิเวกเตอร์ และแนวความคิดเชิงโทโพโลยี ลำดับและอนุกรมอนันต์ความต่อเนื่อง
  MA214
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Calculus 1 ( PR : MA 213 ))
ศึกษาปริภูมิเวกเตอร์ และแนวความคิดเชิงโทโพโลยี ลำดับและอนุกรมอนันต์ความต่อเนื่อง
  MA214(47)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Calculus 1)
-
  MA214(47)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Calculus 1)
-
  MA216
อ่านกันเถอะ...
สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วย
(Differential Equations ( PR : MA 112 ))
ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ และการประยุกต์
  MA216
อ่านกันเถอะ...
สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วย
(Differential Equations ( PR : MA 112 ))
ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ และการประยุกต์
  MA216(S)
อ่านกันเถอะ...
สมการดิฟเฟอเรนเชียล - หน่วย
(Differential Equation)
-
  MA216(S)
อ่านกันเถอะ...
สมการดิฟเฟอเรนเชียล - หน่วย
(Differential Equation)
-
  MA217
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ สำหรับ วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 หน่วย
(Mathematical Methods For Physical Science 1)
ศึกษา วิชาเคมีระดับปริญญาตรี เพื่อนักศึกษาจะได้มีตำราที่เป็นทางให้เกืดการเรียนรู้ และทำความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาวิชาเคมี
  MA217
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ สำหรับ วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 หน่วย
(Mathematical Methods For Physical Science 1)
ศึกษา วิชาเคมีระดับปริญญาตรี เพื่อนักศึกษาจะได้มีตำราที่เป็นทางให้เกืดการเรียนรู้ และทำความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาวิชาเคมี
  MA223(S)
อ่านกันเถอะ...
ระบบจำนวน - หน่วย
(Number Systems)
-
  MA223(S)
อ่านกันเถอะ...
ระบบจำนวน - หน่วย
(Number Systems)
-
  MA224(29)
อ่านกันเถอะ...
ตรรกศาสตร์และทฤษฏีเซต - หน่วย
(Logic and sets)
-
  MA224(29)
อ่านกันเถอะ...
ตรรกศาสตร์และทฤษฏีเซต - หน่วย
(Logic and sets)
-
  MA224(40)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ - หน่วย
(Logic and Sets)
-
  MA224(40)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีเซ็ตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ - หน่วย
(Logic and Sets)
-
  MA224(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ - หน่วย
(Logic and Sets)
-
  MA224(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ - หน่วย
(Logic and Sets)
-
  MA225(34)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีจำนวน 1 - หน่วย
(Theory of Numbers 1)
-
  MA225(34)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีจำนวน 1 - หน่วย
(Theory of Numbers 1)
-
  MA225(38)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีจำนวน 1 - หน่วย
(Number Theory)
-
  MA225(38)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีจำนวน 1 - หน่วย
(Number Theory)
-
  MA226(30)
อ่านกันเถอะ...
เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 - หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra 1)
-
  MA226(30)
อ่านกันเถอะ...
เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 - หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra 1)
-
  MA226(42)
อ่านกันเถอะ...
เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 3 หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra 1)
ศึกษาเมทริกซ์ พีชคณิตของเมทริกซ์ ค่าลำดับชั้น เมทริกซ์ผกผัน ระบบสมการเชิงเส้น ตัวกำหนด ปรภูมิแบบยุคลิค ความเป็นอิสระเชิงเส้นฐานและมิติ ปริภูมย่อย
  MA226(42)
อ่านกันเถอะ...
เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 3 หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra 1)
ศึกษาเมทริกซ์ พีชคณิตของเมทริกซ์ ค่าลำดับชั้น เมทริกซ์ผกผัน ระบบสมการเชิงเส้น ตัวกำหนด ปรภูมิแบบยุคลิค ความเป็นอิสระเชิงเส้นฐานและมิติ ปริภูมย่อย
  MA226(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 - หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra 1)
-
  MA226(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 - หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra 1)
-
  MA226(S)
อ่านกันเถอะ...
เมทริกซ์ และพีชคณิตเชิงเส้น 1 - หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra 1)
-
  MA226(S)
อ่านกันเถอะ...
เมทริกซ์ และพีชคณิตเชิงเส้น 1 - หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra 1)
-
  MA315(33)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 2 - หน่วย
(Advanced Calculus 2)
-
  MA315(33)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 2 - หน่วย
(Advanced Calculus 2)
-
  MA315(39)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 2 - หน่วย
(Advanced Calculus2)
-
  MA315(39)
อ่านกันเถอะ...
แคลคูลัสขั้นสูง 2 - หน่วย
(Advanced Calculus2)
-
  MA317
อ่านกันเถอะ...
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3 หน่วย
(Partial Differential Equations ( PR : MA 216 ))
ศึกษาตัวดำเนินการเชิงเส้นและสมการเชิงเส้น การแยกตัวแปร ปัญหาค่าของผลเฉลยของสมการที่ไม่เป็นเอกพันธ์ การจำแนกสมการอันดับสองและปัญหาพิเศษ
  MA317
อ่านกันเถอะ...
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3 หน่วย
(Partial Differential Equations ( PR : MA 216 ))
ศึกษาตัวดำเนินการเชิงเส้นและสมการเชิงเส้น การแยกตัวแปร ปัญหาค่าของผลเฉลยของสมการที่ไม่เป็นเอกพันธ์ การจำแนกสมการอันดับสองและปัญหาพิเศษ
  MA317(S)
อ่านกันเถอะ...
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย - หน่วย
(Partial Differential Equations)
-
  MA317(S)
อ่านกันเถอะ...
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย - หน่วย
(Partial Differential Equations)
-
  MA323(41)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3 หน่วย
(Vector Analysis)
ศึกษาอินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว เกรเดียนต์ ทฤษฎีบทการลู่ออกเคิร์ล ทฤษฎีบทของสโตกส์ ลาปลาเซียน ทฤษฎีบทของกรีน เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
  MA323(41)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3 หน่วย
(Vector Analysis)
ศึกษาอินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว เกรเดียนต์ ทฤษฎีบทการลู่ออกเคิร์ล ทฤษฎีบทของสโตกส์ ลาปลาเซียน ทฤษฎีบทของกรีน เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
  MA323(42)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3 หน่วย
(Vector Analysis ( PR : MA 214 ))
ศึกษาอินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว เกรเดียนต์ ทฤษฎีบทการลู่ออกเคิร์ล ทฤษฎีบทของสโตกส์ ลาปลาเซียน ทฤษฎีบทของกรีน เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
  MA323(42)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3 หน่วย
(Vector Analysis ( PR : MA 214 ))
ศึกษาอินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว เกรเดียนต์ ทฤษฎีบทการลู่ออกเคิร์ล ทฤษฎีบทของสโตกส์ ลาปลาเซียน ทฤษฎีบทของกรีน เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
  MA324
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 3 หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra II ( PR : MA 226 ))
ศึกษาการแปลงเชิงเส้น การแทนการแปลงเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ เมรทริกซ์คล้าย การเปลี่ยนเมทริกซ์คล้ายเป็นเมริกซ์เฉียงโดยการแปลงคล้าย ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงพหุนามเอกพันธ์กำลังสองและการประยุกต์กับพื้นผิวกำลังสอง
  MA324
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 3 หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra II ( PR : MA 226 ))
ศึกษาการแปลงเชิงเส้น การแทนการแปลงเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ เมรทริกซ์คล้าย การเปลี่ยนเมทริกซ์คล้ายเป็นเมริกซ์เฉียงโดยการแปลงคล้าย ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงพหุนามเอกพันธ์กำลังสองและการประยุกต์กับพื้นผิวกำลังสอง
  MA324(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 - หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra)
-
  MA324(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 - หน่วย
(Matrix Theory and Linear Algebra)
-
  MA325(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 - หน่วย
(Theory of Number 2)
-
  MA325(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีจำนวน 2 - หน่วย
(Theory of Number 2)
-
  MA326
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตสมัยใหม่ 1 3 หน่วย
(Modern Algebra I ( PR : MA 223 ))
ศึกษาวง และโดเมนเชิงจำนวนเต็มเบื้องต้น โดเมนของตรรกยะ กึ่งกลุ่มและกลุ่มย่อย กลุ่มปันส่วน ทฤษฎีบทฟังก์ชันถ่ายแบบและฟังก์ชันถอดแบบ กลุ่มอะบีเลียนแบบจำกัด กลุ่มเรียงสลับเปลี่ยน และทฤษฎีบทของซิโลว์
  MA326
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตสมัยใหม่ 1 3 หน่วย
(Modern Algebra I ( PR : MA 223 ))
ศึกษาวง และโดเมนเชิงจำนวนเต็มเบื้องต้น โดเมนของตรรกยะ กึ่งกลุ่มและกลุ่มย่อย กลุ่มปันส่วน ทฤษฎีบทฟังก์ชันถ่ายแบบและฟังก์ชันถอดแบบ กลุ่มอะบีเลียนแบบจำกัด กลุ่มเรียงสลับเปลี่ยน และทฤษฎีบทของซิโลว์
  MA326(S)(27)
อ่านกันเถอะ...
หนังสือประกอบการเรียนพีชคณิตสมัยใหม่ 1 - หน่วย
(-)
-
  MA326(S)(27)
อ่านกันเถอะ...
หนังสือประกอบการเรียนพีชคณิตสมัยใหม่ 1 - หน่วย
(-)
-
  MA326(S)(39)
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตสมัยใหม่ 1 - หน่วย
(Modern Algebra I)
-
  MA326(S)(39)
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตสมัยใหม่ 1 - หน่วย
(Modern Algebra I)
-
  MA327(30)
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตแบบบลู 3 หน่วย
(Boolean Algebra)
ศึกษาพีชคณิตของตรรกศาสตร์ เซตและสัจพจน์ การดำเนินการ และทฤษฎีของพีชคณิตแบบบลู
  MA327(30)
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตแบบบลู 3 หน่วย
(Boolean Algebra)
ศึกษาพีชคณิตของตรรกศาสตร์ เซตและสัจพจน์ การดำเนินการ และทฤษฎีของพีชคณิตแบบบลู
  MA327(39)
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตบูลีน 3 หน่วย
(Boolean Algebra)
ศึกษาพีชคณิตของตรรกศาสตร์ เซตและสัจพจน์ การดำเนินการ และทฤษฎีของพีชคณิตแบบบลู
  MA327(39)
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตบูลีน 3 หน่วย
(Boolean Algebra)
ศึกษาพีชคณิตของตรรกศาสตร์ เซตและสัจพจน์ การดำเนินการ และทฤษฎีของพีชคณิตแบบบลู
  MA333
อ่านกันเถอะ...
รากฐานเรขาคณิต 3 หน่วย
(Foundation of Geometry ( PR : MA 223 ))
ศึกษาโครงสร้างเชิงสัจพจน์ของเรขาคณิตในระบบยุคลิคและนอกระบบยุคลิค และเรขาคณิตโพรเจกทีฟ
  MA333
อ่านกันเถอะ...
รากฐานเรขาคณิต 3 หน่วย
(Foundation of Geometry ( PR : MA 223 ))
ศึกษาโครงสร้างเชิงสัจพจน์ของเรขาคณิตในระบบยุคลิคและนอกระบบยุคลิค และเรขาคณิตโพรเจกทีฟ
  MA334
อ่านกันเถอะ...
โทโพโลยีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Toplolgy ( PR : MA 224 ))
ศึกษาแนวความคิดมูลฐานของโทโพโลยีเบื้องต้น ปริภูมิเมตริก ปริภูมิโทโพโลยี ความเชื่อมโยง ความปกคลุมแน่น ความต่อเนื่อง และความเชื่อมโยงอย่างง่าย
  MA334
อ่านกันเถอะ...
โทโพโลยีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Toplolgy ( PR : MA 224 ))
ศึกษาแนวความคิดมูลฐานของโทโพโลยีเบื้องต้น ปริภูมิเมตริก ปริภูมิโทโพโลยี ความเชื่อมโยง ความปกคลุมแน่น ความต่อเนื่อง และความเชื่อมโยงอย่างง่าย
  MA334(s)
อ่านกันเถอะ...
โทโพโลยีเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Topology)
-
  MA334(s)
อ่านกันเถอะ...
โทโพโลยีเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Topology)
-
  MA335(45)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีกราฟ 3 หน่วย
(Garph Theory)
-
  MA335(45)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีกราฟ 3 หน่วย
(Garph Theory)
-
  MA336
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตการแปลง 3 หน่วย
(Transformational Geometry)
ศึกษาเรื่องฟังก์ชันหนึ่งจากจุดสองจุดบนระนาบไปยังระนาบ การแปลงการลงรอยกัน ความคล้าย และแนวความคิดเรื่องฟังก์ชัน การสะท้อน การเคลื่อนทางขนานและการหมุน
  MA336
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิตการแปลง 3 หน่วย
(Transformational Geometry)
ศึกษาเรื่องฟังก์ชันหนึ่งจากจุดสองจุดบนระนาบไปยังระนาบ การแปลงการลงรอยกัน ความคล้าย และแนวความคิดเรื่องฟังก์ชัน การสะท้อน การเคลื่อนทางขนานและการหมุน
  MA337
อ่านกันเถอะ...
ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม 3 หน่วย
(Spherical Trigonometry )
ศึกษาเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ เรขาคณิตเชิงทรงกลม สามเหลี่ยมเชิงขั้ว สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉากและสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง การแก้ปัญหาแบบมาตรฐาน การแก้ปัญหาแบบอื่น ๆ ของสามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง การประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมโลกและทรงกลมท้องฟ้า
  MA337
อ่านกันเถอะ...
ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม 3 หน่วย
(Spherical Trigonometry )
ศึกษาเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ เรขาคณิตเชิงทรงกลม สามเหลี่ยมเชิงขั้ว สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉากและสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง การแก้ปัญหาแบบมาตรฐาน การแก้ปัญหาแบบอื่น ๆ ของสามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง การประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมโลกและทรงกลมท้องฟ้า
  MA337(51)
อ่านกันเถอะ...
ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม 3 หน่วย
(SPHERICAL TRIGONOMETRY)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ
  MA337(51)
อ่านกันเถอะ...
ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม 3 หน่วย
(SPHERICAL TRIGONOMETRY)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ
  MA337(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม - หน่วย
(Spherical Trigonometry)
-
  MA337(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม - หน่วย
(Spherical Trigonometry)
-
  MA343(39)
อ่านกันเถอะ...
ผลการแปลงของฟูเรียร์และลาปลาซ 3 หน่วย
(Fourier and Laplace Transform(PR : MA 214 MA 216))
ศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์ผลการแปลงอินทิกรัลแบบต่าง ๆ
  MA343(39)
อ่านกันเถอะ...
ผลการแปลงของฟูเรียร์และลาปลาซ 3 หน่วย
(Fourier and Laplace Transform(PR : MA 214 MA 216))
ศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์ผลการแปลงอินทิกรัลแบบต่าง ๆ
  MA343(41)
อ่านกันเถอะ...
การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ 3 หน่วย
(Fourier and Laplace Transform(PR : MA214 MA216))
ศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์ผลการแปลงอินทิกรัลแบบต่าง ๆ
  MA343(41)
อ่านกันเถอะ...
การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ 3 หน่วย
(Fourier and Laplace Transform(PR : MA214 MA216))
ศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์ผลการแปลงอินทิกรัลแบบต่าง ๆ
  MA343(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ - หน่วย
(Fourier and Laplace Transform)
-
  MA343(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ - หน่วย
(Fourier and Laplace Transform)
-
  MA343(S)
อ่านกันเถอะ...
ผลการแปลงฟูริเยร์และลาปลาซ - หน่วย
(Fourier and Laplace Transform)
รศ.ก่อสุข วีระถาวร
  MA343(S)
อ่านกันเถอะ...
ผลการแปลงฟูริเยร์และลาปลาซ - หน่วย
(Fourier and Laplace Transform)
รศ.ก่อสุข วีระถาวร
  MA403
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 หน่วย
(Seminar in Mathematics)
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
  MA403
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 หน่วย
(Seminar in Mathematics)
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
  MA423
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตแผนใหม่ II 3 หน่วย
(Modern Algebra II)
ศึกษากลุ่มอุดมคติ วงเศษตกค้าง วงการหาร และสนาม สมาชิกที่ลดทอนไม่ได้และจำนวนเฉพาะ การแยกเป็นตัวประกอบที่ลดทอนไม่ได้ โดเมนกำลังสอง วงพหุนาม การยืดขยายสนามและทฤษฎีของกาลัวส์
  MA423
อ่านกันเถอะ...
พีชคณิตแผนใหม่ II 3 หน่วย
(Modern Algebra II)
ศึกษากลุ่มอุดมคติ วงเศษตกค้าง วงการหาร และสนาม สมาชิกที่ลดทอนไม่ได้และจำนวนเฉพาะ การแยกเป็นตัวประกอบที่ลดทอนไม่ได้ โดเมนกำลังสอง วงพหุนาม การยืดขยายสนามและทฤษฎีของกาลัวส์
  MA434
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิต เชิงอนุพันธ์ - หน่วย
(Differential Geometry)
-
  MA434
อ่านกันเถอะ...
เรขาคณิต เชิงอนุพันธ์ - หน่วย
(Differential Geometry)
-
  MA443(44)
อ่านกันเถอะ...
ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน 3 หน่วย
(Fanctions of one Complex Variable)
-
  MA443(44)
อ่านกันเถอะ...
ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน 3 หน่วย
(Fanctions of one Complex Variable)
-
  MA443(s)
อ่านกันเถอะ...
ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน - หน่วย
(Functions of a Complex Variable)
-
  MA443(s)
อ่านกันเถอะ...
ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน - หน่วย
(Functions of a Complex Variable)
-
  MA444(41)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น 1 3 หน่วย
(Introduction to Real Analysis I)
ศึกษาลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย อินทิกรัลจำกัดเขต ลำดับและอนุกรมการลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ
  MA444(41)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น 1 3 หน่วย
(Introduction to Real Analysis I)
ศึกษาลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย อินทิกรัลจำกัดเขต ลำดับและอนุกรมการลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ
  MA444(42)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 3 หน่วย
(Introduction to Real Analysis I)
ศึกษาลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย อินทิกรัลจำกัดเขต ลำดับและอนุกรมการลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ
  MA444(42)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 3 หน่วย
(Introduction to Real Analysis I)
ศึกษาลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย อินทิกรัลจำกัดเขต ลำดับและอนุกรมการลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ
  MA445
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์จำนวนจริง 2 3 หน่วย
(Real Analysis 2 )
ศึกษาเซตของจุดในปริภูมิแบบยุคลิค ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ ทฤษฎีของฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด และอินทิกรัลหลายชั้น
  MA445
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์จำนวนจริง 2 3 หน่วย
(Real Analysis 2 )
ศึกษาเซตของจุดในปริภูมิแบบยุคลิค ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ ทฤษฎีของฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด และอินทิกรัลหลายชั้น
  MA446
อ่านกันเถอะ...
อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ 3 หน่วย
(fourier Series and Boundary Value Problem)
ศึกษาปัญหาค่าของที่เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ในด้านฟิสิกส์
  MA446
อ่านกันเถอะ...
อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ 3 หน่วย
(fourier Series and Boundary Value Problem)
ศึกษาปัญหาค่าของที่เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ในด้านฟิสิกส์
  MA446(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดอนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ - หน่วย
(Fourier Series and Boundary Value Problems)
-
  MA446(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดอนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ - หน่วย
(Fourier Series and Boundary Value Problems)
-