รายวิชา MA213(41) แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 (Calculus and Analytic Geometry 3)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ
  บทที่ 1 : เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ...(ต่อ)
  บทที่ 2 : สมการพาราเมตริกและเวกเตอร์
  บทที่ 3 : เวกเตอร์ฟังกืชันและอนุพันธ์
  บทที่ 4 : อนุพันธ์ย่อย
  บทที่ 5 : Multiple integrals
  คำตอบของแบบฝึกหัด
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ
  บทที่ 1 : เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ...(ต่อ)
  บทที่ 2 : สมการพาราเมตริกและเวกเตอร์
  บทที่ 3 : เวกเตอร์ฟังกืชันและอนุพันธ์
  บทที่ 4 : อนุพันธ์ย่อย
  บทที่ 5 : Multiple integrals
  คำตอบของแบบฝึกหัด
  บรรณานุกรม