รายวิชา MA317 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations ( PR : MA 216 ))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สมการอันดับหนึ่ง
  บทที่ 2 : สมการอันดับสอง
  บทที่ 3 : การหาคำตอบของปัญหาขอบเขตชนิดเอกพันธ์
  บทที่ 4 : การหาคำตอบของปัญหาขอบเขตชนิดไม่เป็นเอกพันธ์
  บทที่ 5 : การแปลงลาปลาซและการแก้ปัญหาขอบเขต
  บทที่ 6 : อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สมการอันดับหนึ่ง
  บทที่ 2 : สมการอันดับสอง
  บทที่ 3 : การหาคำตอบของปัญหาขอบเขตชนิดเอกพันธ์
  บทที่ 4 : การหาคำตอบของปัญหาขอบเขตชนิดไม่เป็นเอกพันธ์
  บทที่ 5 : การแปลงลาปลาซและการแก้ปัญหาขอบเขต
  บทที่ 6 : อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม