รายวิชา MA423 พีชคณิตแผนใหม่ II (Modern Algebra II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : วงและสนาม
  บทที่2 : โดเมนเชิงจำนวนเต็ม
  บทที่3 : สนามของผลหารของโดเนมเชิงจำนวนเต็ม
  บทที่4 : วงปันส่วนและกลุ่มอุดมคติ
  บทที่5 : ฟังก์ชั่นถ่ายแบบและฟังก์ชั่นถอดแบบของวง
  บทที่6 : วงพหุนาม
  บทที่7 : การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  บทที่8 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามยืดขยาย
  บทที่9 : ปริภูมิเวคเตอร์
  บทที่10 : การยืดขยายพีชคณิต
  บทที่11 : ฟังก์ชั่นถอดแบบร่วมกลุ่มของสนาม
  บทที่12 : ทฤษฏีการยดขยายฟังก์ชั่นถอดแบบ
  บทที่13 : สนามแยกส่วน
  บทที่14 : ภาคยืดขยายซึ่งแยกกันได้
  บทที่15 : สนามจำกัด
  บทที่16 : ทฤษฏีกาลัวส์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : วงและสนาม
  บทที่2 : โดเมนเชิงจำนวนเต็ม
  บทที่3 : สนามของผลหารของโดเนมเชิงจำนวนเต็ม
  บทที่4 : วงปันส่วนและกลุ่มอุดมคติ
  บทที่5 : ฟังก์ชั่นถ่ายแบบและฟังก์ชั่นถอดแบบของวง
  บทที่6 : วงพหุนาม
  บทที่7 : การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  บทที่8 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามยืดขยาย
  บทที่9 : ปริภูมิเวคเตอร์
  บทที่10 : การยืดขยายพีชคณิต
  บทที่11 : ฟังก์ชั่นถอดแบบร่วมกลุ่มของสนาม
  บทที่12 : ทฤษฏีการยดขยายฟังก์ชั่นถอดแบบ
  บทที่13 : สนามแยกส่วน
  บทที่14 : ภาคยืดขยายซึ่งแยกกันได้
  บทที่15 : สนามจำกัด
  บทที่16 : ทฤษฏีกาลัวส์
  บรรณานุกรม