รายวิชา MA106 เรขาคณิต (Geometry(ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิต
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิต...(ต่อ)
  บทที่ 2 : การให้เหตุผล
  บทที่ 3 : สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ
  บทที่ 4 : เส้นขนาน ระยะทางและผลบวกของมุม
  บทที่ 5 : รุปสี่เหลี่ยม เส้นมัธยฐาน จุดแบ่งครึ่ง...
  บทที่ 6 : วงกลม
  บทที่ 7 : ความคล้าย
  บทที่ 7 : ความคล้าย...(ต่อ)
  บทที่ 8 : พื้นที่ และความยาว
  บทที่ 9 : ทางเดินของจุดและอสมการ
  บทที่ 10 : เรขาคณิตรูปตัน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิต
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิต...(ต่อ)
  บทที่ 2 : การให้เหตุผล
  บทที่ 3 : สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ
  บทที่ 4 : เส้นขนาน ระยะทางและผลบวกของมุม
  บทที่ 5 : รุปสี่เหลี่ยม เส้นมัธยฐาน จุดแบ่งครึ่ง...
  บทที่ 6 : วงกลม
  บทที่ 7 : ความคล้าย
  บทที่ 7 : ความคล้าย...(ต่อ)
  บทที่ 8 : พื้นที่ และความยาว
  บทที่ 9 : ทางเดินของจุดและอสมการ
  บทที่ 10 : เรขาคณิตรูปตัน
  บรรณานุกรม