รายวิชา MA109(41) เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เส้นพิกัดและระนาบ
  บทที่ 2 : เส้นตรง
  บทที่ 3 : สมการและกราฟ
  บทที่ 4 : วงกลม
  บทที่ 5 : ภาคตัดกรวย
  บทที่ 6 : เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ
  บทที่ 7 : พื้นผิว
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เส้นพิกัดและระนาบ
  บทที่ 2 : เส้นตรง
  บทที่ 3 : สมการและกราฟ
  บทที่ 4 : วงกลม
  บทที่ 5 : ภาคตัดกรวย
  บทที่ 6 : เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ
  บทที่ 7 : พื้นผิว
  บรรณานุกรม