รายวิชา MA217 คณิตศาสตร์ สำหรับ วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Mathematical Methods For Physical Science 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 จำนวนเชิงซ้อน
  บทที่2 ปริพันธ์ฟังก์ชั่นเชิงซ้อน
  บทที่3 แคลคูลัสเชิงตัวเลข
  บทที่4 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
  บทที่5 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ N
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 จำนวนเชิงซ้อน
  บทที่2 ปริพันธ์ฟังก์ชั่นเชิงซ้อน
  บทที่3 แคลคูลัสเชิงตัวเลข
  บทที่4 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
  บทที่5 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ N