รายวิชา MA111(H)(47) แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น
  บทที่ 2 : ลิมิตและความต่อเนื่อง
  บทที่ 3 : อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
  บทที่ 4 : การประยุกต์ของอนุพันธ์
  บทที่ 5 : การอินทิเกรต
  บทที่ 6 : อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันอดิศัย
  ภาคผนวก 1 : สูตรอนุพันธ์
  ภาคผนวก 2 : สูตรอินทริกัล
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น
  บทที่ 2 : ลิมิตและความต่อเนื่อง
  บทที่ 3 : อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
  บทที่ 4 : การประยุกต์ของอนุพันธ์
  บทที่ 5 : การอินทิเกรต
  บทที่ 6 : อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันอดิศัย
  ภาคผนวก 1 : สูตรอนุพันธ์
  ภาคผนวก 2 : สูตรอินทริกัล
  บรรณานุกรม