รายวิชา MA446 อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ (fourier Series and Boundary Value Problem)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น
  บทที่ 2 : อนุกรมฟูเรียร์
  บทที่ 2 : อนุกรมฟูเรียร์...(ต่อ)
  บทที่ 3 : คุณสมบัติอื่นๆ ของอนุกรมฟูเรียร์
  บทที่ 4 : อินทริกรัลฟูเรียร์
  บทที่ 5 : การประยุกต์กับปัญหาค่าขอบ
  บทที่ 5 : การประยุกต์กับปัญหาค่าขอบ...(ต่อ)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น
  บทที่ 2 : อนุกรมฟูเรียร์
  บทที่ 2 : อนุกรมฟูเรียร์...(ต่อ)
  บทที่ 3 : คุณสมบัติอื่นๆ ของอนุกรมฟูเรียร์
  บทที่ 4 : อินทริกรัลฟูเรียร์
  บทที่ 5 : การประยุกต์กับปัญหาค่าขอบ
  บทที่ 5 : การประยุกต์กับปัญหาค่าขอบ...(ต่อ)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม