รายวิชา MA104 พีชคณิต (Algebra (ไม่เปิดสำหนับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เซต
  บทที่ 2 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  บทที่ 3 : จำนวน
  บทที่ 4 : ระบบพิกัด
  บทที่ 5 : เมตริกซ์
  บทที่ 5 : เมตริกซ์...(ต่อ)
  บทที่ 6 : ทฤษฎีบททวินาม
  บทที่ 7 : วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
  เฉลยคำตอบ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เซต
  บทที่ 2 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  บทที่ 3 : จำนวน
  บทที่ 4 : ระบบพิกัด
  บทที่ 5 : เมตริกซ์
  บทที่ 5 : เมตริกซ์...(ต่อ)
  บทที่ 6 : ทฤษฎีบททวินาม
  บทที่ 7 : วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
  เฉลยคำตอบ
  บรรณานุกรม