รายวิชา MA317(S) สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง
  บทที่ 3 : สมการเชิงเส้นอันดับสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที
  บทที่ 4 : สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร
  บทที่ 5 : ปัญหาของสตูร์ม-ลีอุวิลล์ และอนุกรมฟุริเยร์
  บทที่ 6 : ปัญหาทางฟิสิกส์
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง
  บทที่ 3 : สมการเชิงเส้นอันดับสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที
  บทที่ 4 : สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร
  บทที่ 5 : ปัญหาของสตูร์ม-ลีอุวิลล์ และอนุกรมฟุริเยร์
  บทที่ 6 : ปัญหาทางฟิสิกส์
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม