รายวิชา MA216(S) สมการดิฟเฟอเรนเชียล (Differential Equation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สมการดิฟเฟอเรนเชียล
  บทที่ 2 : การแก้สมการดิฟเฟอเรนเชียลอันดับ 1 และดรีกรี 1
  บทที่ 3 : การประยุกต์ของสมการดิฟเฟอเรนเชียล
  บทที่ 4 : สมการเชิงเส้นอันดับ n
  บทที่ 5 : ระบบสมการเชิงเส้น
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สมการดิฟเฟอเรนเชียล
  บทที่ 2 : การแก้สมการดิฟเฟอเรนเชียลอันดับ 1 และดรีกรี 1
  บทที่ 3 : การประยุกต์ของสมการดิฟเฟอเรนเชียล
  บทที่ 4 : สมการเชิงเส้นอันดับ n
  บทที่ 5 : ระบบสมการเชิงเส้น
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม