รายวิชา MA226(30) เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 (Matrix Theory and Linear Algebra 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เมตริกซ์
  บทที่ 1 : เมตริกซ์...(ต่อ)
  บทที่ 2 : ตัวกำหนด
  บทที่ 3 : เมตริกซ์ผกผัน
  บทที่ 4 : การแปลงเมตริกซ์เชิงธาตุมูล
  บทที่ 5 : ระบบสมการเชิงเส้น
  บทที่ 6 : เวกเตอร์
  บทที่ 7 : ปริภูมิเวกเตอร์
  บทที่ 8 : ปริภูมิยูคลิเดียน
  ภาคผนวก
  เฉลยแบบฝึกหัด
  แบบทดสอบแนวข้อสอบ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เมตริกซ์
  บทที่ 1 : เมตริกซ์...(ต่อ)
  บทที่ 2 : ตัวกำหนด
  บทที่ 3 : เมตริกซ์ผกผัน
  บทที่ 4 : การแปลงเมตริกซ์เชิงธาตุมูล
  บทที่ 5 : ระบบสมการเชิงเส้น
  บทที่ 6 : เวกเตอร์
  บทที่ 7 : ปริภูมิเวกเตอร์
  บทที่ 8 : ปริภูมิยูคลิเดียน
  ภาคผนวก
  เฉลยแบบฝึกหัด
  แบบทดสอบแนวข้อสอบ
  บรรณานุกรม