รหัสวิชา รายละเอียด
 
  CM103(50)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
  CM103(50)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
  CM104(47092)
อ่านกันเถอะ...
เคมีในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Chemistry in Daily life)
-
  CM104(47092)
อ่านกันเถอะ...
เคมีในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Chemistry in Daily life)
-
  CM111
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 1 3 หน่วย
(General Chemistry 1)
  CM111
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 1 3 หน่วย
(General Chemistry 1)
  CM112
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 2 - หน่วย
(General Chemistry 2)
-
  CM112
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 2 - หน่วย
(General Chemistry 2)
-
  CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 - หน่วย
(Chemistry Laboratory 1)
-
  CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 - หน่วย
(Chemistry Laboratory 1)
-
  CM118(48)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 2 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABOQATORY II)
  CM118(48)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 2 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABOQATORY II)
  CM222(CH222)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 3 หน่วย
(Organic Chemistry 2)
-
  CM222(CH222)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 3 หน่วย
(Organic Chemistry 2)
-
  CM225(54)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3 หน่วย
(BASIC ORGANIC CHEMISTRY)
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
  CM225(54)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3 หน่วย
(BASIC ORGANIC CHEMISTRY)
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
  CM227(47038)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory I)
-
  CM227(47038)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory I)
-
  CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริศุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ
  CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ
  CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริศุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ
  CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ
  CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basilc Analytical Chemilstry)
-
  CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basilc Analytical Chemilstry)
-
  CM327(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 - หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1) )
-
  CM327(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 - หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1) )
-
  CM328
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory)
  CM328
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory)
  CM333
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry 2)
  CM333
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry 2)
  CM334
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการแยก 3 หน่วย
(Separation Techniques)
  CM334
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการแยก 3 หน่วย
(Separation Techniques)
  CM337
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory 2)
-
  CM337
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory 2)
-
  CM351(46)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Chemistry)
-
  CM351(46)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Chemistry)
-
  CM352(47)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 3 หน่วย
(Biochemistry 2)
-
  CM352(47)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 3 หน่วย
(Biochemistry 2)
-
  CM433(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ 3 หน่วย
(Hand book of Instrumental Methods of Analysis)
ศึกษา เดต้าโดเมน โดเมนไม่ใช้ไฟฟ้า โดเมนไฟฟ้า ความถี่ ความกว้างพัลส์ เฟส
  CM433(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ 3 หน่วย
(Hand book of Instrumental Methods of Analysis)
ศึกษา เดต้าโดเมน โดเมนไม่ใช้ไฟฟ้า โดเมนไฟฟ้า ความถี่ ความกว้างพัลส์ เฟส
  CM437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี 2 หน่วย
(Analysis by Chromatographic Instruments)
-
  CM437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี 2 หน่วย
(Analysis by Chromatographic Instruments)
-
  CM457(L)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1 หน่วย
(Biochemistry Laboratory 2)
-
  CM457(L)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1 หน่วย
(Biochemistry Laboratory 2)
-
  CM464(CH469)(48)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีขั้นสูง 3 หน่วย
(ADVANCED BIOCHEMISTRY )
-
  CM464(CH469)(48)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีขั้นสูง 3 หน่วย
(ADVANCED BIOCHEMISTRY )
-
  CM473(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเภสัช 3 หน่วย
(Pharmaceutical Chemistry)
-
  CM473(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเภสัช 3 หน่วย
(Pharmaceutical Chemistry)
-
  CM480(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
-
  CM480(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
-
  CM482(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmentel Chemistry)
-
  CM482(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmentel Chemistry)
-