รายวิชา CM112 เคมีทั่วไป 2 (General Chemistry 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เคมีไฟฟ้า
  บทที่ 2 : ตารางธาตุ
  บทที่ 3 : ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ
  บทที่ 4 : ธาตุทรานสิชัน
  บทที่ 5 : เคมีนิวเคลียร์
  บทที่ 6 : เคมีอินทรีย์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  หลักภาษาและหน่วยคำต่างๆ ในภาษาจีน
  หลักภาษาและหน่วยคำต่างๆ ในภาษาจีน
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เคมีไฟฟ้า
  บทที่ 2 : ตารางธาตุ
  บทที่ 3 : ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ
  บทที่ 4 : ธาตุทรานสิชัน
  บทที่ 5 : เคมีนิวเคลียร์
  บทที่ 6 : เคมีอินทรีย์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference