รายวิชา CM227(H)50 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 (Organic chemistry Laboratory1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คำแนะนำ ระเบียนข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  บทที่2 จุดหลอมเหลว
  บทที่3 การตกผลึกซ้ำ
  บทที่4 จุดเดือดและการกลั่น
  บทที่5 การสกัด
  บทที่6 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
  บทที่7 เบนซืนและสารประกอบอะโรเมติด
  บทที่8 อัลคิลเฮไลด์
  บทที่9 แอลกอฮอล์และฟืนอล
  บทที่10 อัลดีไฮด์และคีโตน
  บทที่11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่12 การวิเคราะห์หมู่ฟังชันนัล
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คำแนะนำ ระเบียนข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  บทที่2 จุดหลอมเหลว
  บทที่3 การตกผลึกซ้ำ
  บทที่4 จุดเดือดและการกลั่น
  บทที่5 การสกัด
  บทที่6 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
  บทที่7 เบนซืนและสารประกอบอะโรเมติด
  บทที่8 อัลคิลเฮไลด์
  บทที่9 แอลกอฮอล์และฟืนอล
  บทที่10 อัลดีไฮด์และคีโตน
  บทที่11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่12 การวิเคราะห์หมู่ฟังชันนัล
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก