รายวิชา CM227(47038) ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry Laboratory I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คำแนะนำ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  บทที่2 : จุดหลอมเหลว
  บทที่3 : การตกผลึกซ้ำ
  บทที่4 : จุดเดือดและการกลั่น
  บทที่5 : การสกัด
  บทที่6 : ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
  บทที่7 : เบนซีนและสารประกอบอะโรเมติก
  บทที่8 : อัลติลเฮไลด์
  บทที่9 : แอลกฮอล์และฟีนอล
  บทที่10 : อัลดีไฮด์และคีโตน
  บทที่11 : กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่12 : การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันนัล
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คำแนะนำ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  บทที่2 : จุดหลอมเหลว
  บทที่3 : การตกผลึกซ้ำ
  บทที่4 : จุดเดือดและการกลั่น
  บทที่5 : การสกัด
  บทที่6 : ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
  บทที่7 : เบนซีนและสารประกอบอะโรเมติก
  บทที่8 : อัลติลเฮไลด์
  บทที่9 : แอลกฮอล์และฟีนอล
  บทที่10 : อัลดีไฮด์และคีโตน
  บทที่11 : กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่12 : การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันนัล
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม : Reference