รายวิชา CM225(54) เคมีอินทรีย์พื้นฐาน (BASIC ORGANIC CHEMISTRY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำเคมีอินทรีย์และปฏิกิริยาเบื้องต้น
  บทที่2 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว
  บทที่3 ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว แอลคีน แอลไคน์ และไดอีน
  บทที่4 แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนและพอลิแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
  บทที่5 แอลคิลแฮไลด์ และแอริลแฮไลด์
  บทที่6 สารประกอบไฮดรอกซี (Hydroxy Compounds) แอลกอฮอล์และฟีนอล
  บทที่7 อีเทอร์ และไซคลิกอีเทอร์
  บทที่8 สารประกอบคาร์บอนีล: แอลดีไฮด์และดีโทน
  บทที่9 กรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่10 อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่11 สารประกอบไนโตรเจน
  บทที่12 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
  บทที่13 ชีวโมเลกุล
  บทที่14 พอลิเมอร์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำเคมีอินทรีย์และปฏิกิริยาเบื้องต้น
  บทที่2 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว
  บทที่3 ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว แอลคีน แอลไคน์ และไดอีน
  บทที่4 แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนและพอลิแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
  บทที่5 แอลคิลแฮไลด์ และแอริลแฮไลด์
  บทที่6 สารประกอบไฮดรอกซี (Hydroxy Compounds) แอลกอฮอล์และฟีนอล
  บทที่7 อีเทอร์ และไซคลิกอีเทอร์
  บทที่8 สารประกอบคาร์บอนีล: แอลดีไฮด์และดีโทน
  บทที่9 กรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่10 อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่11 สารประกอบไนโตรเจน
  บทที่12 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
  บทที่13 ชีวโมเลกุล
  บทที่14 พอลิเมอร์
  บรรณานุกรม