รายวิชา CM111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปริมาณสัมพันธ์
  บทที่ 3 : โครงสร้างอะตอม
  บทที่ 4 : ตารางธาตุ
  บทที่ 5 : พันธะเคมี
  บทที่ 6 : แก๊ส
  บทที่ 7 : ของแข็ง
  บทที่ 8 : ของเหลวและสารละลาย
  บทที่ 9 : อุณหเคมี
  บทที่ 10 : จลนศาสตร์เคมี
  บทที่ 11 : สมดุลเคมี
  บทที่ 12 : กรดและเบส
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปริมาณสัมพันธ์
  บทที่ 3 : โครงสร้างอะตอม
  บทที่ 4 : ตารางธาตุ
  บทที่ 5 : พันธะเคมี
  บทที่ 6 : แก๊ส
  บทที่ 7 : ของแข็ง
  บทที่ 8 : ของเหลวและสารละลาย
  บทที่ 9 : อุณหเคมี
  บทที่ 10 : จลนศาสตร์เคมี
  บทที่ 11 : สมดุลเคมี
  บทที่ 12 : กรดและเบส
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference