รายวิชา CM327(47) ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry Laboratory 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 :เทคนิคการปฎิบัติการทั่วไป
  บทที่3 :ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม1-Bromobutane และ 3-Chloro-3-methylpentane
  บทที่4 :ปฏิกิริยาขจัดออกของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม-Cyelohexene และ 3-Methyl-2-pentane
  บทที่5 : ปฏิกิริยาเพิ่มเข้าของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม3-Bromo-3-methylpentane
  บทที่6 :การควบแน่นแบบอัลดอลของสารประกอบคาร์บอนีล : การเตรียม Dibenzal-acetone
  บทที่7 : ปฎิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ : การเตรียม Cyclohexanone
  บทที่8 : ปฎิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตรของสารประกอบอะโรเมติก : การเตรียม 0- และ P-Nitrophenol
  บทที่9 : การทดสอบทางสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอะมีน
  บทที่10 :โครมาโทกราฟี
  บทที่11 : ไขมันและน้ำมัน สบู่และผงซักฟอก
  บทที่12 : การวิเคราะห์หาธาตุในหมู่ของสารประกอบอินทรีย์
  บทที่13 : การสังเคราะห์แบบหลายขั้นตอน : การเตรียม Sulfanilamide
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 :เทคนิคการปฎิบัติการทั่วไป
  บทที่3 :ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม1-Bromobutane และ 3-Chloro-3-methylpentane
  บทที่4 :ปฏิกิริยาขจัดออกของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม-Cyelohexene และ 3-Methyl-2-pentane
  บทที่5 : ปฏิกิริยาเพิ่มเข้าของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม3-Bromo-3-methylpentane
  บทที่6 :การควบแน่นแบบอัลดอลของสารประกอบคาร์บอนีล : การเตรียม Dibenzal-acetone
  บทที่7 : ปฎิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ : การเตรียม Cyclohexanone
  บทที่8 : ปฎิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตรของสารประกอบอะโรเมติก : การเตรียม 0- และ P-Nitrophenol
  บทที่9 : การทดสอบทางสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอะมีน
  บทที่10 :โครมาโทกราฟี
  บทที่11 : ไขมันและน้ำมัน สบู่และผงซักฟอก
  บทที่12 : การวิเคราะห์หาธาตุในหมู่ของสารประกอบอินทรีย์
  บทที่13 : การสังเคราะห์แบบหลายขั้นตอน : การเตรียม Sulfanilamide
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference