รายวิชา CM352(47) (BIOCHEMISTRY 2) ( ชีวเคมี 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : เมตาบอลิสมกรดอมิโน
  บทที่2 :เมตาบอลิสของนิวคลีโอไทต์
  บทที่3 :การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
  บทที่4 :การสังเคราะห์โปรตีน
  บทที่5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
  บทที่6 :ฮอร์โมน
  บทที่7 : เอนไซม์
  บทที่8 : พลังงานและชีวิต
  บทที่9 :การสังเคราะห์แสง
  เฉลยคำถามท้ายบท
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : เมตาบอลิสมกรดอมิโน
  บทที่2 :เมตาบอลิสของนิวคลีโอไทต์
  บทที่3 :การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
  บทที่4 :การสังเคราะห์โปรตีน
  บทที่5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
  บทที่6 :ฮอร์โมน
  บทที่7 : เอนไซม์
  บทที่8 : พลังงานและชีวิต
  บทที่9 :การสังเคราะห์แสง
  เฉลยคำถามท้ายบท
  บรรณานุกรม : Reference