รายวิชา CM437 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี (Analysis by Chromatographic Instruments)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ ทฤษฎีโครมาโทกราฟี
  บทที่2 : โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง
  บทที่3 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธี HPLC
  บทที่4 : ไอออนโครมาโทกราฟี
  บทที่5 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีไอออนโครมาโทกราฟี
  บทที่6 : แก๊สโครมาโทกราฟี
  บทที่7 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีแก๊สโคมาโทรกราฟี
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ ทฤษฎีโครมาโทกราฟี
  บทที่2 : โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง
  บทที่3 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธี HPLC
  บทที่4 : ไอออนโครมาโทกราฟี
  บทที่5 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีไอออนโครมาโทกราฟี
  บทที่6 : แก๊สโครมาโทกราฟี
  บทที่7 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีแก๊สโคมาโทรกราฟี
  ภาคผนวก