รายวิชา CM103(50) เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ ประวัติ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 2 : การวัด
  บทที่ 3 : สสาร
  บทที่ 4 : โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
  บทที่ 5 : โครงสร้างของสารประกอบและการเรียกชื่อทางเคมี
  บทที่ 6 : สมการเคมีและพลังงาน
  บทที่ 7 : ก๊าซ
  บทที่ 8 : ของแข็งและของเหลว
  บทที่ 9 : กรด เบส และเกลือ
  บทที่ 10 : โลหะที่สำคัญและประโยชน์
  บทที่ 11 : สารอินทรีย์
  บทที่ 12 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 13 : สารพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์
  บทที่ 14 : เคมีนิวเคลียร์
  บทที่ 15 : อากาศและมลพิษทางอากาศ
  บทที่ 16 : น้ำและมลพิษทางน้ำ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ ประวัติ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 2 : การวัด
  บทที่ 3 : สสาร
  บทที่ 4 : โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
  บทที่ 5 : โครงสร้างของสารประกอบและการเรียกชื่อทางเคมี
  บทที่ 6 : สมการเคมีและพลังงาน
  บทที่ 7 : ก๊าซ
  บทที่ 8 : ของแข็งและของเหลว
  บทที่ 9 : กรด เบส และเกลือ
  บทที่ 10 : โลหะที่สำคัญและประโยชน์
  บทที่ 11 : สารอินทรีย์
  บทที่ 12 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 13 : สารพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์
  บทที่ 14 : เคมีนิวเคลียร์
  บทที่ 15 : อากาศและมลพิษทางอากาศ
  บทที่ 16 : น้ำและมลพิษทางน้ำ
  บรรณานุกรม