รายวิชา CM118(48) ปฏิบัติการเคมี 2 (CHEMISTRY LABOQATORY II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ(Paper Chromatography)
  บทที่2ดารศึกษาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น(Introduction To Organic Chemistry)
  บทที่3ไขมันและน้ำมัน(Fat and oil)
  บทที่4สบู่และสารซักฟอก(Soapand Detergent)
  บทที่5ปฏิกิริยาออกซิเคชัน-รีดักชัน(Oxidation-Reduction Reaction)
  บทที่6การไทเทรตแกซิเคชัน-รีดัชัน(Oxidation-Reduction Titration)
  บทที่7เซลล์เคมีไฟฟ้า(Electrochemical Cell)
  บทที่8เซลล์อิเล็กโทรไลต์(Electrolytice Cell)
  บทที่9การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน(Synthesis of Complex Compound)
  บทที่10น้ำกระด้าง(Hard Water)
  บทที่11คุณภาพวิเคราะห์(Qualitative Analysis)
  บทที่12การวิเคราะห์แอนไอออน(Anion Analysis)
  บทที่13การวิเคราะห์แคตไออน(Cation Analysis)
  ภาคผนวก
  แบบทดสอบเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพของแคตไอออนและเอนไอออน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ(Paper Chromatography)
  บทที่2ดารศึกษาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น(Introduction To Organic Chemistry)
  บทที่3ไขมันและน้ำมัน(Fat and oil)
  บทที่4สบู่และสารซักฟอก(Soapand Detergent)
  บทที่5ปฏิกิริยาออกซิเคชัน-รีดักชัน(Oxidation-Reduction Reaction)
  บทที่6การไทเทรตแกซิเคชัน-รีดัชัน(Oxidation-Reduction Titration)
  บทที่7เซลล์เคมีไฟฟ้า(Electrochemical Cell)
  บทที่8เซลล์อิเล็กโทรไลต์(Electrolytice Cell)
  บทที่9การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน(Synthesis of Complex Compound)
  บทที่10น้ำกระด้าง(Hard Water)
  บทที่11คุณภาพวิเคราะห์(Qualitative Analysis)
  บทที่12การวิเคราะห์แอนไอออน(Anion Analysis)
  บทที่13การวิเคราะห์แคตไออน(Cation Analysis)
  ภาคผนวก
  แบบทดสอบเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพของแคตไอออนและเอนไอออน
  บรรณานุกรม