รายวิชา CM464(CH469)(48) ชีวเคมีขั้นสูง ( ADVANCED BIOCHEMISTRY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 วัฏจักรเซล์
  บทที่ 2 มะเร็ง
  บทที่ 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
  บทที่ 4 ยีนกับมะเร็ง
  บทที่ 5 การรักษาโรคมะเร็ง
  บทที่ 6 บทบาทของอาหารต่อโรคมะเร็ง
  บทที่ 7 ระบบภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง
  บทที่ 8 พันธุวิศวกรรม
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 วัฏจักรเซล์
  บทที่ 2 มะเร็ง
  บทที่ 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
  บทที่ 4 ยีนกับมะเร็ง
  บทที่ 5 การรักษาโรคมะเร็ง
  บทที่ 6 บทบาทของอาหารต่อโรคมะเร็ง
  บทที่ 7 ระบบภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง
  บทที่ 8 พันธุวิศวกรรม
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม