รายวิชา CM337 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry Laboratory 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
  บทที่2 : การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า และการแยกทางเคมี
  บทที่3 : สารเคมีและการเตรียมสารละลายเคมี
  บทที่4 : เคมีไฟฟ้า
  บทที่5 : วิธีโพเทนชิโอเมตริก
  บทที่6 : วิธีวัดการนำไฟฟ้า
  บทที่7 : วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
  บทที่8 : วิธีอิเล็กโทรกราวิเมตริก
  บทที่9 : โพลาโรกราฟิ
  บทที่10 : แอมเปอร์โรเมตริกไทเทรชัน
  บทที่11 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
  บทที่12 : วิธีโครมาโทกราฟี
  บทที่13 : วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน
  บทที่14 : การไทเทรตโดยใช้เครื่องมือไทเทรตอัตโนมัติ
  บทที่15 : การสร้างกราฟจากผลการทดลอง
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
  บทที่2 : การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า และการแยกทางเคมี
  บทที่3 : สารเคมีและการเตรียมสารละลายเคมี
  บทที่4 : เคมีไฟฟ้า
  บทที่5 : วิธีโพเทนชิโอเมตริก
  บทที่6 : วิธีวัดการนำไฟฟ้า
  บทที่7 : วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
  บทที่8 : วิธีอิเล็กโทรกราวิเมตริก
  บทที่9 : โพลาโรกราฟิ
  บทที่10 : แอมเปอร์โรเมตริกไทเทรชัน
  บทที่11 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
  บทที่12 : วิธีโครมาโทกราฟี
  บทที่13 : วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน
  บทที่14 : การไทเทรตโดยใช้เครื่องมือไทเทรตอัตโนมัติ
  บทที่15 : การสร้างกราฟจากผลการทดลอง
  ภาคผนวก