รายวิชา CM457(L)(47) ปฏิบัติการชีวเคมี 2 (Biochemistry Laboratory 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : การทดลองทางชีวเคมี
  บทที่2 : โปรตีน
  บทที่3 : เอนไซม์
  บทที่4 : โครมาโทคราฟี
  บทที่5 : โครมาโทคราฟีแบบเจลฟิวเทรชัน
  บทที่6 : โครมาโทคราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน
  บทที่7 : โครมาโทคราฟีแบบแอฟฟินิตี
  บทที่8 : การเซนติฟิวจ์
  บทที่9 : อิเล็กโทรโฟรีซิส
  บทที่10 : วิศวกรรมพันธุศาสตร์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การทดลองทางชีวเคมี
  บทที่2 : โปรตีน
  บทที่3 : เอนไซม์
  บทที่4 : โครมาโทคราฟี
  บทที่5 : โครมาโทคราฟีแบบเจลฟิวเทรชัน
  บทที่6 : โครมาโทคราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน
  บทที่7 : โครมาโทคราฟีแบบแอฟฟินิตี
  บทที่8 : การเซนติฟิวจ์
  บทที่9 : อิเล็กโทรโฟรีซิส
  บทที่10 : วิศวกรรมพันธุศาสตร์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content