รหัสวิชา รายละเอียด
 
  PS
อ่านกันเถอะ...
คอร์รัปชั่น - หน่วย
(Corruption)
-
  PS
อ่านกันเถอะ...
คอร์รัปชั่น - หน่วย
(Corruption)
-
  PS103
อ่านกันเถอะ...
รัฐศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(Introduction to Ploitical Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ ในเรื่องรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นสำคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ
  PS103
อ่านกันเถอะ...
รัฐศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(Introduction to Ploitical Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ ในเรื่องรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นสำคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ
  PS103(51)
อ่านกันเถอะ...
รัฐศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(introduction to political science)
ศึกษา ขอบเขตกว้างขวาง ประเด็น ปัญหาของขบวนการรัฐศาสตร์
  PS103(51)
อ่านกันเถอะ...
รัฐศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(introduction to political science)
ศึกษา ขอบเขตกว้างขวาง ประเด็น ปัญหาของขบวนการรัฐศาสตร์
  PS110
อ่านกันเถอะ...
การเมืองการปกครองไทย 3 หน่วย
(Thai Politics and Government)
ศึกษาสถาบันและกระบวนการทางเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์การปกครองของไทยโดยสังเขปตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ การปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ทั้งทางทฤษฎีและพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึงสถาบันกษัตริย์คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมืองในประเทศไทยกับการเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดินกับการปกครองท้องถิ่นฯลฯ
  PS110
อ่านกันเถอะ...
การเมืองการปกครองไทย 3 หน่วย
(Thai Politics and Government)
ศึกษาสถาบันและกระบวนการทางเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์การปกครองของไทยโดยสังเขปตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ การปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ทั้งทางทฤษฎีและพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึงสถาบันกษัตริย์คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมืองในประเทศไทยกับการเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดินกับการปกครองท้องถิ่นฯลฯ
  PS110(50)
อ่านกันเถอะ...
การเมือง และการปกครองไทย 3 หน่วย
(THAI GOVERNMENT AND POLITICS)
ศึกษา การเมืองปกครอง รูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ
  PS110(50)
อ่านกันเถอะ...
การเมือง และการปกครองไทย 3 หน่วย
(THAI GOVERNMENT AND POLITICS)
ศึกษา การเมืองปกครอง รูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ
  PS110(54)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองและการปกครองไทย 3 หน่วย
(Thai Gqvernment and Politics)
การเมืองและการปกครองไทย
  PS110(54)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองและการปกครองไทย 3 หน่วย
(Thai Gqvernment and Politics)
การเมืองและการปกครองไทย
  PS110(S)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองและการปกครองไทย - หน่วย
(THAI GOVERNMENT AND POLITICS)
-
  PS110(S)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองและการปกครองไทย - หน่วย
(THAI GOVERNMENT AND POLITICS)
-
  PS120(PS220)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to International Relations)
ขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางการทหาร ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สาเหตุแห่งความขัดแย้งความในสังคมนานาชาติ วิวัฒนาการสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ
  PS120(PS220)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to International Relations)
ขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางการทหาร ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สาเหตุแห่งความขัดแย้งความในสังคมนานาชาติ วิวัฒนาการสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ
  PS120(S)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to International Relations)
-
  PS120(S)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to International Relations)
-
  PS130
อ่านกันเถอะ...
การปกครองเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Government)
ศึกษารูปการปกครองและการเมืองในประเทศที่เป็นต้นแบบทางการเมืองที่สำคัญในลักษณะเปรียบเทียบ โดยศึกษาโครงสร้างของสถาบันทางการเมือง รัฐบาล และพฤติกรรมทางการเมือง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของระบบการปกครองที่สำคัญเหล่านั้น
  PS130
อ่านกันเถอะ...
การปกครองเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Government)
ศึกษารูปการปกครองและการเมืองในประเทศที่เป็นต้นแบบทางการเมืองที่สำคัญในลักษณะเปรียบเทียบ โดยศึกษาโครงสร้างของสถาบันทางการเมือง รัฐบาล และพฤติกรรมทางการเมือง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของระบบการปกครองที่สำคัญเหล่านั้น
  PS130(51)
อ่านกันเถอะ...
การกปครองเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(COMPARATIVE GOVERNMENTS)
ศึกษา การปกครองเปรียบเทียบ
  PS130(51)
อ่านกันเถอะ...
การกปครองเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(COMPARATIVE GOVERNMENTS)
ศึกษา การปกครองเปรียบเทียบ
  PS130(H)
อ่านกันเถอะ...
การปกครองเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Hand Book for Seif Study in Comparative Governments)
ศึกษาการเมืองการปกครองในประเทศอังกฤษ ศึกษาการเมืองการปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกา
  PS130(H)
อ่านกันเถอะ...
การปกครองเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Hand Book for Seif Study in Comparative Governments)
ศึกษาการเมืองการปกครองในประเทศอังกฤษ ศึกษาการเมืองการปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกา
  PS190
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1 3 หน่วย
(Political Theory and Ethics1)
ศึกษาทฤษฎี และปรัชญาทางตะวันออก กำเนิดและวิวัฒนาการของทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง เริ่มตั้งแต่สมัยซอคราติส จนถึงสมัยกลางของยุโรป
  PS190
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1 3 หน่วย
(Political Theory and Ethics1)
ศึกษาทฤษฎี และปรัชญาทางตะวันออก กำเนิดและวิวัฒนาการของทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง เริ่มตั้งแต่สมัยซอคราติส จนถึงสมัยกลางของยุโรป
  PS202
อ่านกันเถอะ...
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 หน่วย
(Constitutional Principles and Political Institutions)
ศึกษาหลักพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รูปแบบรัฐธรรมนูญ การร่างรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ และความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกับอำนาจทางการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง ทฤษฎีเกี่ยวกับระบอบการปกครองในประเทศต่างๆ รวมทั้ง ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
  PS202
อ่านกันเถอะ...
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 หน่วย
(Constitutional Principles and Political Institutions)
ศึกษาหลักพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รูปแบบรัฐธรรมนูญ การร่างรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ และความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกับอำนาจทางการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง ทฤษฎีเกี่ยวกับระบอบการปกครองในประเทศต่างๆ รวมทั้ง ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
  PS205
อ่านกันเถอะ...
การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 3 หน่วย
(Local Ploitics inThailand)
ศึกษาการกระจายอำนาจ การรวมอำนาจ แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจทางการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 จนถึงปัจจุบัน การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ของประเทศไทย แนวโน้มของการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และพฤติกรรมการเมืองในระดับท้องถิ่น
  PS205
อ่านกันเถอะ...
การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 3 หน่วย
(Local Ploitics inThailand)
ศึกษาการกระจายอำนาจ การรวมอำนาจ แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจทางการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 จนถึงปัจจุบัน การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ของประเทศไทย แนวโน้มของการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และพฤติกรรมการเมืองในระดับท้องถิ่น
  PS215
อ่านกันเถอะ...
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 3 หน่วย
(Political Parties and Interest Groups)
ศึกษาลักษณะและความสำคัญของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ การจำแนกระบบพรรคการเมืองต่างๆ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพรรคการเมืองที่มีผลต่อระบบพรรคการเมือง กลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาลและประชาชน
  PS215
อ่านกันเถอะ...
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 3 หน่วย
(Political Parties and Interest Groups)
ศึกษาลักษณะและความสำคัญของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ การจำแนกระบบพรรคการเมืองต่างๆ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพรรคการเมืองที่มีผลต่อระบบพรรคการเมือง กลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาลและประชาชน
  PS215(51)
อ่านกันเถอะ...
พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ 3 หน่วย
(Politcal ญฟพะรำห ฟืก ณืพำหะ ฌพนียห)
ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
  PS215(51)
อ่านกันเถอะ...
พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ 3 หน่วย
(Politcal ญฟพะรำห ฟืก ณืพำหะ ฌพนียห)
ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
  PS290
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2 3 หน่วย
(political Theory and Ethics2)
ศึกษาประวัติศาสตร์แนวคิด และหลักการของนักปรัชญาเมธีตะวันตก สมัยใหม่ อาทิ มาเคียเวลลี, ฮอปส์, ล็อค, รุสโซ, มองเตสกิเออ, เบนธัม, มิลล์, ฮูม, เบอร์ค, เฮเกล, มาร์กซ, เลนิน, เหมาเจอตุง
  PS290
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2 3 หน่วย
(political Theory and Ethics2)
ศึกษาประวัติศาสตร์แนวคิด และหลักการของนักปรัชญาเมธีตะวันตก สมัยใหม่ อาทิ มาเคียเวลลี, ฮอปส์, ล็อค, รุสโซ, มองเตสกิเออ, เบนธัม, มิลล์, ฮูม, เบอร์ค, เฮเกล, มาร์กซ, เลนิน, เหมาเจอตุง
  PS305
อ่านกันเถอะ...
การปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Local Government)
ศึกษาแนวคิด และการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ในลักษณะการเปรียบเทียบ ได้แก่ โครงสร้างของรัฐกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่นเปรียบเทียบ อำนาจ หน้าที่ส่วนท้องถิ่น เปรียบเทียบ การคลังส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ ทิศทางและการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ รวมทั้งศึกษา การปกครองท้องถิ่นในประเทศ ตัวอย่างที่สำคัญ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
  PS305
อ่านกันเถอะ...
การปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Local Government)
ศึกษาแนวคิด และการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ในลักษณะการเปรียบเทียบ ได้แก่ โครงสร้างของรัฐกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่นเปรียบเทียบ อำนาจ หน้าที่ส่วนท้องถิ่น เปรียบเทียบ การคลังส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ ทิศทางและการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ รวมทั้งศึกษา การปกครองท้องถิ่นในประเทศ ตัวอย่างที่สำคัญ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
  PS320
อ่านกันเถอะ...
องค์การระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(Regional Organization)
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ โดยเน้นโครงสร้าง หน้าที่ และพฤติกรรมขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่องค์การระหว่างประเทศ เข้าไปเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มแห่งการเปลี่ยนแปลง
  PS320
อ่านกันเถอะ...
องค์การระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(Regional Organization)
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ โดยเน้นโครงสร้าง หน้าที่ และพฤติกรรมขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่องค์การระหว่างประเทศ เข้าไปเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มแห่งการเปลี่ยนแปลง
  PS328
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการพัฒนา 3 หน่วย
(Development Administration)
  PS328
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการพัฒนา 3 หน่วย
(Development Administration)
  PS330(41)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส 3 หน่วย
(Politics in the U.S.A., United Kingdom and France)
ศึกษารูปการปกครองของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสถาบันการเมือง หน้าที่ขององค์กรบริหาร พฤติกรรมและความสัมพันธ์ขององค์การเหล่านั้น
  PS330(41)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส 3 หน่วย
(Politics in the U.S.A., United Kingdom and France)
ศึกษารูปการปกครองของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสถาบันการเมือง หน้าที่ขององค์กรบริหาร พฤติกรรมและความสัมพันธ์ขององค์การเหล่านั้น
  PS330(43)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส 3 หน่วย
(Politics in the U.S.A., United Kingdom and France)
ศึกษารูปการปกครองของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสถาบันการเมือง หน้าที่ขององค์กรบริหาร พฤติกรรมและความสัมพันธ์ขององค์การเหล่านั้น
  PS330(43)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส 3 หน่วย
(Politics in the U.S.A., United Kingdom and France)
ศึกษารูปการปกครองของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสถาบันการเมือง หน้าที่ขององค์กรบริหาร พฤติกรรมและความสัมพันธ์ขององค์การเหล่านั้น
  PS330(50)3
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในสหรัฐอเมริอา อังกฤษ และฝรั่งเศษ 3 หน่วย
(politixs in the usa uk and france)
การเมืองในสหรัฐอเมริอา อังกฤษ และฝรั่งเศษ
  PS330(50)3
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในสหรัฐอเมริอา อังกฤษ และฝรั่งเศษ 3 หน่วย
(politixs in the usa uk and france)
การเมืองในสหรัฐอเมริอา อังกฤษ และฝรั่งเศษ
  PS331
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในยุโรปตะวันตก 3 หน่วย
(Politics in Western Europe)
ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองในประเทศยุโรปตะวันตก โดยศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ประชากร ระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อโครงสร้างการปกครองระบบบริหารงานของรัฐ ลักษณะของสถาบันการเมือง รัฐบาล พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆ
  PS331
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในยุโรปตะวันตก 3 หน่วย
(Politics in Western Europe)
ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองในประเทศยุโรปตะวันตก โดยศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ประชากร ระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อโครงสร้างการปกครองระบบบริหารงานของรัฐ ลักษณะของสถาบันการเมือง รัฐบาล พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆ
  PS333
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน 3 หน่วย
(Theories in Modern Political Economy)
ศึกษาเชิงสำรวจทฤษฎีสำคัญๆ ในทางเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบันซึ่งครอบคลุมทฤษฎีที่ เกี่ยวกับรัฐ การพัฒนาและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
  PS333
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน 3 หน่วย
(Theories in Modern Political Economy)
ศึกษาเชิงสำรวจทฤษฎีสำคัญๆ ในทางเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบันซึ่งครอบคลุมทฤษฎีที่ เกี่ยวกับรัฐ การพัฒนาและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
  PS333(50)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน 3 หน่วย
(theories in modern political economy)
ศึกษาวิชาทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน
  PS333(50)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน 3 หน่วย
(theories in modern political economy)
ศึกษาวิชาทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน
  PS335
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ 3 หน่วย
(Politics in Communist Countries)
ศึกษาเปรียบเทียบระบบสถาบันและพฤติกรรมทางการเมืองในอดีตสหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก
  PS335
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ 3 หน่วย
(Politics in Communist Countries)
ศึกษาเปรียบเทียบระบบสถาบันและพฤติกรรมทางการเมืองในอดีตสหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก
  PS339(50)
อ่านกันเถอะ...
นนโยบายต่างประเทศไทย 3 หน่วย
(THAI FOREIGN POLICY)
นนโยบายต่างประเทศไทย
  PS339(50)
อ่านกันเถอะ...
นนโยบายต่างประเทศไทย 3 หน่วย
(THAI FOREIGN POLICY)
นนโยบายต่างประเทศไทย
  PS343(27)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา 3 หน่วย
(International Politics in Africa)
ศึกษาความสำคัญของทวีปแอฟริกาในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร และนโยบายการปกครองอาณานิคมของชาติมหาอำนาจ ซึ่งมีผลต่อนโยบายของประเทศแอฟริกาในปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายโดยทั่วๆ ไป ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร ตลอดจนนโยบายของประเทศโลกภายนอกที่มีต่อแอฟริกา
  PS343(27)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา 3 หน่วย
(International Politics in Africa)
ศึกษาความสำคัญของทวีปแอฟริกาในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร และนโยบายการปกครองอาณานิคมของชาติมหาอำนาจ ซึ่งมีผลต่อนโยบายของประเทศแอฟริกาในปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายโดยทั่วๆ ไป ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร ตลอดจนนโยบายของประเทศโลกภายนอกที่มีต่อแอฟริกา
  PS343(41)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา - หน่วย
(International Politics in Africa)
-
  PS343(41)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา - หน่วย
(International Politics in Africa)
-
  PS390(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 3 หน่วย
(Political theory and ethics)
ศึกษา ความหมายและอุดมการทางการเมือง
  PS390(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 3 หน่วย
(Political theory and ethics)
ศึกษา ความหมายและอุดมการทางการเมือง
  PS390(S)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3 - หน่วย
(Political Theories and Ethics III)
-
  PS390(S)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3 - หน่วย
(Political Theories and Ethics III)
-
  PS405
อ่านกันเถอะ...
การเมืองและการจัดการที่ดิน 3 หน่วย
(Politics and Land Management)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดที่ดิน และหลักการสหประชาชาติ เน้นวิธีทางการเมืองกับหลักการจัดที่ดินและการใช้ที่ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการปกครองของประเทศไทย รวมทั้งเปรียบเทียบนโยบาย และ วิวัฒนาการทางการเมืองในการจัดและปฏิรูปที่ดินในนานาประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า อินเดีย
  PS405
อ่านกันเถอะ...
การเมืองและการจัดการที่ดิน 3 หน่วย
(Politics and Land Management)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดที่ดิน และหลักการสหประชาชาติ เน้นวิธีทางการเมืองกับหลักการจัดที่ดินและการใช้ที่ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการปกครองของประเทศไทย รวมทั้งเปรียบเทียบนโยบาย และ วิวัฒนาการทางการเมืองในการจัดและปฏิรูปที่ดินในนานาประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า อินเดีย
  PS420
อ่านกันเถอะ...
หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Methodology and Research in Political Science)
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ วิธีการเข้าถึงความรู้ทางการเมือง การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การวางโครงการสำรวจและทดลอง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม และศึกษาโดยสังเขปเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์
  PS420
อ่านกันเถอะ...
หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Methodology and Research in Political Science)
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ วิธีการเข้าถึงความรู้ทางการเมือง การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การวางโครงการสำรวจและทดลอง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม และศึกษาโดยสังเขปเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์
  PS425
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง 3 หน่วย
(Political Development)
ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง รูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประเทศ การสร้างสถาบันทางการเมือง การเข้าร่วมทางการเมือง การสร้างประชาธิปไตย เสถียรภาพทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และการเข้าสู่การเมืองยุคใหม่
  PS425
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง 3 หน่วย
(Political Development)
ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง รูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประเทศ การสร้างสถาบันทางการเมือง การเข้าร่วมทางการเมือง การสร้างประชาธิปไตย เสถียรภาพทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และการเข้าสู่การเมืองยุคใหม่
  PS425(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีพัฒนาการเมือง 3 หน่วย
(Political Development Theory)
ศึกษา ทฤษฏีการเมือง และหลักทางวิชาการทางรัฐศาสตร์แห่งรัฐเอมริกา
  PS425(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฏีพัฒนาการเมือง 3 หน่วย
(Political Development Theory)
ศึกษา ทฤษฏีการเมือง และหลักทางวิชาการทางรัฐศาสตร์แห่งรัฐเอมริกา
  PS430(51)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก 3 หน่วย
(INTERNATIONAL POLITICS IN WESTERN EUROPE)
ศึกษา ยถโรปเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของความเจริญมาแต่ครั้งประวัติศาสตร์ แม้ในโลกยุคปัจจุบันที่เรียกว่า เป็นยุคโลกาภิวัฒน์
  PS430(51)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก 3 หน่วย
(INTERNATIONAL POLITICS IN WESTERN EUROPE)
ศึกษา ยถโรปเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของความเจริญมาแต่ครั้งประวัติศาสตร์ แม้ในโลกยุคปัจจุบันที่เรียกว่า เป็นยุคโลกาภิวัฒน์
  PS446
อ่านกันเถอะ...
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก 3 หน่วย
(International Politics in East Asia)
ศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น รวมทั้ง พฤติกรรมในเวทีการเมืองโลกด้วย
  PS446
อ่านกันเถอะ...
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก 3 หน่วย
(International Politics in East Asia)
ศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น รวมทั้ง พฤติกรรมในเวทีการเมืองโลกด้วย
  PS450
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์องค์การ 3 หน่วย
(Organization Analysis)
-
  PS450
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์องค์การ 3 หน่วย
(Organization Analysis)
-
  PS450(S)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์องค์การ : ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม - หน่วย
(Organization Analysis : Organization Theory and Behavior)
-
  PS450(S)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์องค์การ : ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม - หน่วย
(Organization Analysis : Organization Theory and Behavior)
-
  PS476(50
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในลาว 3 หน่วย
(POLITICS IN LAO)
ศึกษา เนื้อหาประวัติศาสตร์ลาว วัฒนธรรม ประเพณี และชนเผ่าต่าง ๆ
  PS476(50
อ่านกันเถอะ...
การเมืองในลาว 3 หน่วย
(POLITICS IN LAO)
ศึกษา เนื้อหาประวัติศาสตร์ลาว วัฒนธรรม ประเพณี และชนเผ่าต่าง ๆ
  PS492
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาการบริหารรัฐกิจ : การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3 หน่วย
(Seminr in Public Administration)
  PS492
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาการบริหารรัฐกิจ : การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3 หน่วย
(Seminr in Public Administration)
  PS620(51)
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Reseach Methodology In Politcal Science)
ศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ เป็นขบวนการวิชาพื้นฐานที่ต้องการให้นักศึกษาในการศึกษาระดับทึ่สูงกว่าปริญญาตรี
  PS620(51)
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Reseach Methodology In Politcal Science)
ศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ เป็นขบวนการวิชาพื้นฐานที่ต้องการให้นักศึกษาในการศึกษาระดับทึ่สูงกว่าปริญญาตรี
  PS701(41076)
อ่านกันเถอะ...
แนวการศึกษารัฐศาสตร์ - หน่วย
(Approaches to Political Science)
-
  PS701(41076)
อ่านกันเถอะ...
แนวการศึกษารัฐศาสตร์ - หน่วย
(Approaches to Political Science)
-
  PS701(42)
อ่านกันเถอะ...
แนวการศึกษารัฐศาสตร์ - หน่วย
(Approaches to Political Science)
-
  PS701(42)
อ่านกันเถอะ...
แนวการศึกษารัฐศาสตร์ - หน่วย
(Approaches to Political Science)
-