รายวิชา PS492 สัมมนาการบริหารรัฐกิจ : การประเมินผลนโยบายสาธารณะ (Seminr in Public Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
  บทที่2 : หลักการและกระบวนการประเมินผล.....
  บทที่3 : ปรเภท หรือแนวทาง และวิธีการ
  บทที่4 : การเก็บรวบรวมข้อมูล
  บทที่5 : การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพรรณนา
  บทที่6 : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน
  บทที่7 : กรณีศึกษา การประเมินผลนโยบาย
  บทที่7 : กรณีศึกษา การประเมินผลนโยบาย(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
  บทที่2 : หลักการและกระบวนการประเมินผล.....
  บทที่3 : ปรเภท หรือแนวทาง และวิธีการ
  บทที่4 : การเก็บรวบรวมข้อมูล
  บทที่5 : การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพรรณนา
  บทที่6 : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน
  บทที่7 : กรณีศึกษา การประเมินผลนโยบาย
  บทที่7 : กรณีศึกษา การประเมินผลนโยบาย(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference