รายวิชา PS305 การปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ (Comparative Local Government)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคที่1/บทที่1: การปกครองท้องถิ่นอังกฤษ
  ภาคที่1/บทที่1: การปกครองท้องถิ่นอังกฤษ...(ต่อ)
  ภาคที่1/บทที่2: การปกครองท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา
  ภาคที่1/บทที่2 : การปกครองท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา...(ต่อ)
  ภาคที่1/บทที่3 : การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส
  ภาคที่1/บทที่3 : การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส...(ต่อ)
  ภาคที่2/บทที่1: รูปแบบรัฐกับกระบวนการปกครองท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่2:บทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่3 :การเลือกตั้งและการเมืองระดับท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่4:อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่5 : การคลังส่วนท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่6 : ทิศทางและพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคที่1/บทที่1: การปกครองท้องถิ่นอังกฤษ
  ภาคที่1/บทที่1: การปกครองท้องถิ่นอังกฤษ...(ต่อ)
  ภาคที่1/บทที่2: การปกครองท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา
  ภาคที่1/บทที่2 : การปกครองท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา...(ต่อ)
  ภาคที่1/บทที่3 : การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส
  ภาคที่1/บทที่3 : การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส...(ต่อ)
  ภาคที่2/บทที่1: รูปแบบรัฐกับกระบวนการปกครองท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่2:บทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่3 :การเลือกตั้งและการเมืองระดับท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่4:อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่5 : การคลังส่วนท้องถิ่น
  ภาคที่2/บทที่6 : ทิศทางและพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น
  บรรณานุกรม : Reference