รายวิชา PS450 การวิเคราะห์องค์การ (Organization Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  แนวนโยบายแห่งรัฐเรื่องจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและ.....
  บทที่1 : การพัฒนาคนในองค์การ (แนวไทย)
  บทที่2 : การพัฒนาบัณฑิต มร. : พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท.....
  บทที่2 : การพัฒนาบัณฑิต มร. : พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท.....(ต่อ)1
  บทที่2 : การพัฒนาบัณฑิต มร. : พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท.....(ต่อ)2
  บทที่2 : การพัฒนาบัณฑิต มร. : พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท.....(ต่อ)3
  บทที่3 : ทักษะของผู้บริหาร : ความเป็นผู้นำและการกระตุ้นคนให้ทำงาน
  บทที่4 : ทักษะของผู้บริหาร : การวางแผน
  บทที่5 : ทักษะของผู้บริหาร : การต่อรอง
  บทที่6 : รัฐอุตสาหกรรมใหม่
  บทที่7 : ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  แนวนโยบายแห่งรัฐเรื่องจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและ.....
  บทที่1 : การพัฒนาคนในองค์การ (แนวไทย)
  บทที่2 : การพัฒนาบัณฑิต มร. : พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท.....
  บทที่2 : การพัฒนาบัณฑิต มร. : พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท.....(ต่อ)1
  บทที่2 : การพัฒนาบัณฑิต มร. : พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท.....(ต่อ)2
  บทที่2 : การพัฒนาบัณฑิต มร. : พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท.....(ต่อ)3
  บทที่3 : ทักษะของผู้บริหาร : ความเป็นผู้นำและการกระตุ้นคนให้ทำงาน
  บทที่4 : ทักษะของผู้บริหาร : การวางแผน
  บทที่5 : ทักษะของผู้บริหาร : การต่อรอง
  บทที่6 : รัฐอุตสาหกรรมใหม่
  บทที่7 : ภาคผนวก