รายวิชา PS330(50)3 การเมืองในสหรัฐอเมริอา อังกฤษ และฝรั่งเศษ (politixs in the usa uk and france)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 สถาบันการเมืองการปกครองก่อน ค.ศ.1789
  บทที่3 สาธารณรัฐที่ 1,2,3 และ4
  บทที่4 การเริ่มต้นสาธารณรัฐที่ 5
  บทที่5 ฝ่ายบริหาร-ประธานาธิปบดี-รัฐบาล
  บทที่6 ฝ่ายนิติบับัญญติ-รัฐสภา-สภาผู้แทน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  การเมืองและการปกครองประเทศสหราชอาณาจักร
  บทที่7 ความรู้เบื้องต้น
  บทที่8 รัฐธรรมนูญ
  บทที่9 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่10 การเลือกตั้ง
  บทที่11 สถาบันนิติบัญญติ
  บทที่12 บทส่งท้าย
  บทที่6 ฝ่ายนิติบับัญญติ-รัฐสภา-สภาผู้แทน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 สถาบันการเมืองการปกครองก่อน ค.ศ.1789
  บทที่3 สาธารณรัฐที่ 1,2,3 และ4
  บทที่4 การเริ่มต้นสาธารณรัฐที่ 5
  บทที่5 ฝ่ายบริหาร-ประธานาธิปบดี-รัฐบาล
  การเมืองและการปกครองประเทศสหราชอาณาจักร
  บทที่7 ความรู้เบื้องต้น
  บทที่8 รัฐธรรมนูญ
  บทที่9 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่10 การเลือกตั้ง
  บทที่11 สถาบันนิติบัญญติ
  บทที่12 บทส่งท้าย