รายวิชา PS215(51) พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ (Political Parties and interest groups)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  PS215
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมายและลักษณะชองพรรคการเมือง
  บทที่2 หน้าที่และบทบาทของพรรคการเมือง
  บทที่3 กำหนิดและวิวัฒนาการของพรรคการเมือง
  บทที่4 ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างพรรค
  บทที่5 การจัดองค์การพรรค
  บทที่6 สมาชิกพรรคการเมือง
  บทที่7 องค์กรนำพรรคการเมือง
  บทที่8 ปัจจัยการดำเนินงาน แนวร่วมและการเงิน
  บทที่9 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง
  บทที่10 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง
  บทที่11 ปัจจับต่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อจำนวนพรรคการเมือง
  บทที่12 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพรรคกับระบบการเมือง
  บทที่13 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่14 การแบ่งประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่15 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่16 กลุ่มผลประโยชน์ในต่างประเทศ
  บทที่17 ลักษณะกลุ่มผลประโยชน์ไทย
  PS215
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมายและลักษณะชองพรรคการเมือง
  บทที่2 หน้าที่และบทบาทของพรรคการเมือง
  บทที่3 กำหนิดและวิวัฒนาการของพรรคการเมือง
  บทที่4 ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างพรรค
  บทที่5 การจัดองค์การพรรค
  บทที่6 สมาชิกพรรคการเมือง
  บทที่7 องค์กรนำพรรคการเมือง
  บทที่8 ปัจจัยการดำเนินงาน แนวร่วมและการเงิน
  บทที่9 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง
  บทที่10 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง
  บทที่11 ปัจจับต่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อจำนวนพรรคการเมือง
  บทที่12 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพรรคกับระบบการเมือง
  บทที่13 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่14 การแบ่งประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่15 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
  บทที่16 กลุ่มผลประโยชน์ในต่างประเทศ
  บทที่17 ลักษณะกลุ่มผลประโยชน์ไทย