รายวิชา PS343(41) การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา (International Politics in Africa)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บทที่1 : ทฤษฎีที่ใช้ศึกษาการเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกาโดยสังเขป
  บทที่2 : ทวีปแอฟริกา : ภาครวมและลักษณะเฉพาะ
  บทที่3 : ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของแอฟริกา
  บทที่4 : มหาอำนาจกับแอฟริกา
  บทที่5 : ความพยายามเพื่อเอกภาพของแอฟริกา
  บทที่6 : ความสัมพันธ์แอฟริการ-ยุโรปหลังได้รับเอกราช
  บทที่7 : ความร่วมมือเอเชีย-แอฟริกา
  บทที่8 : ความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บทที่1 : ทฤษฎีที่ใช้ศึกษาการเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกาโดยสังเขป
  บทที่2 : ทวีปแอฟริกา : ภาครวมและลักษณะเฉพาะ
  บทที่3 : ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของแอฟริกา
  บทที่4 : มหาอำนาจกับแอฟริกา
  บทที่5 : ความพยายามเพื่อเอกภาพของแอฟริกา
  บทที่6 : ความสัมพันธ์แอฟริการ-ยุโรปหลังได้รับเอกราช
  บทที่7 : ความร่วมมือเอเชีย-แอฟริกา
  บทที่8 : ความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม : Reference