รายวิชา PS328 การบริหารการพัฒนา (Development Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Contentc
  บทที่ 1 :ความเป็นมา ความหมาย และลักษณะของการบริหารการพัฒนา
  บทที่ 2 :แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
  บทที่ 3 : การบริหารงานในประเทศที่กำลังพัฒนา
  บทที่ 4 : การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  บทที่ 5 :การบริหารเพื่อการพัฒนา และการพัฒนาเพื่อการบริหาร
  บทที่ 6 :หลักการบริหารการพัฒนาและนักบริหารการพัฒนา
  บทที่ 7 : กระบวนการในการพัฒนาประเทศ
  บทที่ 8 :การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย
  บรรณานุกรม: Reference
  ภาคผนวก : Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Contentc
  บทที่ 1 :ความเป็นมา ความหมาย และลักษณะของการบริหารการพัฒนา
  บทที่ 2 :แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
  บทที่ 3 : การบริหารงานในประเทศที่กำลังพัฒนา
  บทที่ 4 : การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  บทที่ 5 :การบริหารเพื่อการพัฒนา และการพัฒนาเพื่อการบริหาร
  บทที่ 6 :หลักการบริหารการพัฒนาและนักบริหารการพัฒนา
  บทที่ 7 : กระบวนการในการพัฒนาประเทศ
  บทที่ 8 :การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย
  บรรณานุกรม: Reference
  ภาคผนวก : Supplement