รายวิชา PS620(51) ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Reserch Methodology In Political Scence)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 องค์ความรู้ทางศาสตร์
  บทที่2 ระเบียบวิธีการวิจัย
  บทที่3 การสุ่มตัวอย่าง
  บทที่4 การออกแบบมาตรวัด
  บทที่5 สถิติพรรณนา
  บทที่6 สถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิง
  บทที่7 การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ภาคภนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 องค์ความรู้ทางศาสตร์
  บทที่2 ระเบียบวิธีการวิจัย
  บทที่3 การสุ่มตัวอย่าง
  บทที่4 การออกแบบมาตรวัด
  บทที่5 สถิติพรรณนา
  บทที่6 สถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิง
  บทที่7 การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ภาคภนวก
  บรรณานุกรม