รายวิชา PS450(S) การวิเคราะห์องค์การ : ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม (Organization Analysis : Organization Theory and Behavior)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 :ทฤษฎีการตัดสินใจขององค์การ
  บทที่2 :ทฤษฏีสมดุลขององค์การ
  บทที่3 :ทฤษฎีระบบสังคม
  บทที่4 :ทฤษฎีบทบาท
  บทที่5 :ทฤษฎี Cybernetic
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 :ทฤษฎีการตัดสินใจขององค์การ
  บทที่2 :ทฤษฏีสมดุลขององค์การ
  บทที่3 :ทฤษฎีระบบสังคม
  บทที่4 :ทฤษฎีบทบาท
  บทที่5 :ทฤษฎี Cybernetic
  บรรณานุกรม : Reference