รายวิชา PS420 หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Methodology and Research in Political Science)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ขอบเขต แนวทางการศึกษาและวิธีการศึกษา.....
  บทที่2 : ความหมาย ลักษณะสำคัญ และลักษณะ.....
  บทที่3 : กระบวนการวิจัย โดยภาพรวม
  บทที่4 : การกำหนดเรื่องที่จะทำการวิจัย ปัญหา และ...
  บทที่5 :สมมติฐานการวิจัย
  บทที่6 :ทฤษฎีและแบบจำลองในการวิจัย
  บทที่7 :การกำหนด และนิยามตัวแปร
  บทที่8 : การกำหนดวิธีการวิจัยหรือการออกแบบการวิจัย
  บทที่9 :การเลือกตัวอย่าง
  บทที่10 :การเก็บรวบรวมข้อมูล
  บทที่10 : การเก็บรวบรวมข้อมูล(ต่อ)
  บทที่11 : การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่12 :การนำเสนอข้อมูล
  บทที่13 :การเขียน และจัดพิมพ์รายงานผลการวิจัย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ขอบเขต แนวทางการศึกษาและวิธีการศึกษา.....
  บทที่2 : ความหมาย ลักษณะสำคัญ และลักษณะ.....
  บทที่3 : กระบวนการวิจัย โดยภาพรวม
  บทที่4 : การกำหนดเรื่องที่จะทำการวิจัย ปัญหา และ...
  บทที่5 :สมมติฐานการวิจัย
  บทที่6 :ทฤษฎีและแบบจำลองในการวิจัย
  บทที่7 :การกำหนด และนิยามตัวแปร
  บทที่8 : การกำหนดวิธีการวิจัยหรือการออกแบบการวิจัย
  บทที่9 :การเลือกตัวอย่าง
  บทที่10 :การเก็บรวบรวมข้อมูล
  บทที่10 : การเก็บรวบรวมข้อมูล(ต่อ)
  บทที่11 : การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่12 :การนำเสนอข้อมูล
  บทที่13 :การเขียน และจัดพิมพ์รายงานผลการวิจัย
  บรรณานุกรม : Reference