รายวิชา PS110 การเมืองการปกครองไทย (Thai Politics and Government)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำชี้แจงการจัดพิมพ์
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การเมืองการปกครองรูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ
  บทที่ 2 :หลักประชาธิปไตย
  บทที่ 3 : ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
  บทที่ 4 : สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
  บทที่ 5 : ปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
  บทที่ 6 : กบฏปฏิวัติ รัฐประหาร
  บทที่ 7 : รัฐธรรมนูญ
  บทที่ 8 :พระมหากษัตริย์
  บทที่ 9 : คณะรัฐมนตรี
  บทที่10 : รัฐสภา
  บทที่11 : การบัญญัติกฎหมาย
  บทที่12 :ตุลาการ
  บทที่13 :พรรคการเมือง
  บทที่14 :กลุ่มผลประโยชน์
  บทที่15 :การเลือกตั้ง
  บทที่16 :การบริหารราชการ
  บทที่17 :ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  บทที่18 : การปกครองส่วนภูมิภาค
  บทที่19 :การปกครองท้องถิ่น(ตอนที่1)
  บทที่20 : การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่2)
  บทที่21 : สภาตำบล
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำชี้แจงการจัดพิมพ์
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การเมืองการปกครองรูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ
  บทที่ 2 :หลักประชาธิปไตย
  บทที่ 3 : ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
  บทที่ 4 : สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
  บทที่ 5 : ปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
  บทที่ 6 : กบฏปฏิวัติ รัฐประหาร
  บทที่ 7 : รัฐธรรมนูญ
  บทที่ 8 :พระมหากษัตริย์
  บทที่ 9 : คณะรัฐมนตรี
  บทที่10 : รัฐสภา
  บทที่11 : การบัญญัติกฎหมาย
  บทที่12 :ตุลาการ
  บทที่13 :พรรคการเมือง
  บทที่14 :กลุ่มผลประโยชน์
  บทที่15 :การเลือกตั้ง
  บทที่16 :การบริหารราชการ
  บทที่17 :ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  บทที่18 : การปกครองส่วนภูมิภาค
  บทที่19 :การปกครองท้องถิ่น(ตอนที่1)
  บทที่20 : การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่2)
  บทที่21 : สภาตำบล
  บรรณานุกรม : Reference