รายวิชา PS333 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน (Theories in Modern Political Economy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : วิวัฒนาการ ความหมาย และขอบข่ายในการศึกษา.....
  บทที่2 : ปัญหาการศึกษาของสังคมศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับ.....
  บทที่3 : ทฤษฎีรัฐแนวมาร์กซิสต์ และนีโอมาร์กซิสต์
  บทที่4 : ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกของส่วนรวม
  บทที่5 : ทฤษฎีแนวสถาบัน
  บทที่6 : ทฤษฎีจักรวรรดินิยม
  บทที่7 : ทฤษฎีการพึ่งพา
  บทที่8 : ทฤษฎีระบบโลก
  บทที่9 : บทสรุป
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : วิวัฒนาการ ความหมาย และขอบข่ายในการศึกษา.....
  บทที่2 : ปัญหาการศึกษาของสังคมศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับ.....
  บทที่3 : ทฤษฎีรัฐแนวมาร์กซิสต์ และนีโอมาร์กซิสต์
  บทที่4 : ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกของส่วนรวม
  บทที่5 : ทฤษฎีแนวสถาบัน
  บทที่6 : ทฤษฎีจักรวรรดินิยม
  บทที่7 : ทฤษฎีการพึ่งพา
  บทที่8 : ทฤษฎีระบบโลก
  บทที่9 : บทสรุป
  บรรณานุกรม: Reference