รายวิชา PS320 องค์การระหว่างประเทศ (Regional Organization)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :องค์การระหว่างประเทศ : ความทั่วไป
  บทที่ 2 : พัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 : สันนิบาตชาติ
  บทที่ 4 :สหประชาชาติ
  บทที่ 4 :สหประชาชาติ...(ต่อ)
  บทที่ 5 :สหประชาชาติกับการรักษาสันติภาพ
  บทที่ 6 :องค์การภูมิภาค
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :องค์การระหว่างประเทศ : ความทั่วไป
  บทที่ 2 : พัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 : สันนิบาตชาติ
  บทที่ 4 :สหประชาชาติ
  บทที่ 4 :สหประชาชาติ...(ต่อ)
  บทที่ 5 :สหประชาชาติกับการรักษาสันติภาพ
  บทที่ 6 :องค์การภูมิภาค
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference