รายวิชา PS110(50) การเมืองและการปกครองไทย (THAI GOVERNMENT AND POLITICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  บทที่1 การเมืองการปกครอง รูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ
  บทที่2 หลักประชาธิปไตย
  บทที่3 สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
  บทที่4 ปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
  บทที่5 กบฏ ปฏิวัติ รัฐประหาร
  บทที่6 รัฐธรรมนูญ
  บทที่7 พระมหากษัตริย์
  บทที่8 คณะรัฐมนตรี
  บทที่9 รัฐสภา
  บทที่10 การบัญญติกฏหมาย
  บทที่11 ตุลาการ
  บทที่12 พรรคการเมือง
  บทที่13 กลุ่มผลประโยชน์
  บทที่14 การเลือกตั้ง
  บทที่15 การบริหารราชการ
  บทที่16 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  บทที่17 การปกครองส่วนภูมิภาค
  บทที่18 การปกครองท้งอถิ่น (ตอนที่1)
  บทที่19 การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่2)
  ปก
  บทที่1 การเมืองการปกครอง รูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ
  บทที่2 หลักประชาธิปไตย
  บทที่3 สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
  บทที่4 ปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
  บทที่5 กบฏ ปฏิวัติ รัฐประหาร
  บทที่6 รัฐธรรมนูญ
  บทที่7 พระมหากษัตริย์
  บทที่8 คณะรัฐมนตรี
  บทที่9 รัฐสภา
  บทที่10 การบัญญติกฏหมาย
  บทที่11 ตุลาการ
  บทที่12 พรรคการเมือง
  บทที่13 กลุ่มผลประโยชน์
  บทที่14 การเลือกตั้ง
  บทที่15 การบริหารราชการ
  บทที่16 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  บทที่17 การปกครองส่วนภูมิภาค
  บทที่18 การปกครองท้งอถิ่น (ตอนที่1)
  บทที่19 การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่2)