รหัสวิชา รายละเอียด
 
  LA102(LW102)54
อ่านกันเถอะ...
หลักกฏหมายเอกชน 3 หน่วย
(PRINCIPLES OF PRIVATE LAW)
หลักกฏหมายเอกชน
  LA102(LW102)54
อ่านกันเถอะ...
หลักกฏหมายเอกชน 3 หน่วย
(PRINCIPLES OF PRIVATE LAW)
หลักกฏหมายเอกชน
  LA104(29)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code)
ศึกษาระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2
  LA104(29)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code)
ศึกษาระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2
  LA104(40)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Person))
-
  LA104(40)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Person))
-
  LA104(H)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Person))
-
  LA104(H)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Person))
-
  LA105(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ - หน่วย
(Civil and Commercial Code (H))
-
  LA105(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ - หน่วย
(Civil and Commercial Code (H))
-
  LA106(H)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา - หน่วย
(Civil and Commercial Code Juristic Acts and Contracts (Hand Book))
-
  LA106(H)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา - หน่วย
(Civil and Commercial Code Juristic Acts and Contracts (Hand Book))
-
  LA122(31317)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอาญา 2 3 หน่วย
(Criminal Law 2)
ศึกษาลักษณะของโทษ การกำหนดโทษ เหตุต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงอาญาบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
  LA122(31317)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอาญา 2 3 หน่วย
(Criminal Law 2)
ศึกษาลักษณะของโทษ การกำหนดโทษ เหตุต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงอาญาบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
  LA122(31344)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอาญา 2 - หน่วย
(Criminal Law 2)
-
  LA122(31344)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอาญา 2 - หน่วย
(Criminal Law 2)
-
  LA122(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอาญา 2 - หน่วย
(Criminal Law 2)
-
  LA122(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอาญา 2 - หน่วย
(Criminal Law 2)
-
  LA130
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายกฎหมายคณะรัฐศาสตร์ 1 - หน่วย
(Criminal Law (part 1))
-
  LA130
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายกฎหมายคณะรัฐศาสตร์ 1 - หน่วย
(Criminal Law (part 1))
-
  LA130
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายกฎหมายคณะรัฐศาสตร์ 1 - หน่วย
(Criminal Law (part 1))
-
  LA130
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายกฎหมายคณะรัฐศาสตร์ 1 - หน่วย
(Criminal Law (part 1))
-
  LA130(S)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายอาญา ภาค 1 - หน่วย
(Criminal Law (Part I))
-
  LA130(S)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายอาญา ภาค 1 - หน่วย
(Criminal Law (Part I))
-
  LA201(LW204)54
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งแลพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3 หน่วย
(CIVIL AND COMMERCIAL CODE : PROPERTY)
กฏหมายแพ่งแลพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
  LA201(LW204)54
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งแลพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3 หน่วย
(CIVIL AND COMMERCIAL CODE : PROPERTY)
กฏหมายแพ่งแลพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
  LA204(H)
อ่านกันเถอะ...
ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Obligation))
-
  LA204(H)
อ่านกันเถอะ...
ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Obligation))
-
  LA206
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน - หน่วย
(Civil and Commercial Code [Hire of property, Hire purchase, Hire of services, Hire of work, Carriages] )
-
  LA206
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน - หน่วย
(Civil and Commercial Code [Hire of property, Hire purchase, Hire of services, Hire of work, Carriages] )
-
  LA207
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ... - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Load,Deposit,Warehousing Compromise,Gambling and Betting))
-
  LA207
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ... - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Load,Deposit,Warehousing Compromise,Gambling and Betting))
-
  LA207(H)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Load,Deposit,Warehousing Compromise,Gambling and Betting))
-
  LA207(H)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Load,Deposit,Warehousing Compromise,Gambling and Betting))
-
  LA209(S)LW211(S)54
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้าประนีประนามยอมความการพนันและขันต่อ 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code On Loan , Deposit, Warehousing, Compromise, Gambling And Betting)
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้าประนีประนามยอมความการพนันและขันต่อ
  LA209(S)LW211(S)54
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้าประนีประนามยอมความการพนันและขันต่อ 3 หน่วย
(Civil and Commercial Code On Loan , Deposit, Warehousing, Compromise, Gambling And Betting)
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้าประนีประนามยอมความการพนันและขันต่อ
  LA210(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ประกันภัย - หน่วย
(Civil and Commercial Code of Insurance)
-
  LA210(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ประกันภัย - หน่วย
(Civil and Commercial Code of Insurance)
-
  LA214
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแรงงาน - หน่วย
(Industrial and Labour Law)
-
  LA214
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแรงงาน - หน่วย
(Industrial and Labour Law)
-
  LA233
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท 3 หน่วย
(Business Organization Law)
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินการ อำนาจ หน้าที่ และการเลิกกิจการสำหรับห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคมและสหกรณ์
  LA233
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท 3 หน่วย
(Business Organization Law)
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินการ อำนาจ หน้าที่ และการเลิกกิจการสำหรับห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคมและสหกรณ์
  LA233(H)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย หุ้นส่วน บริษัท และสมาคม - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Partnerships,Companies,Association))
-
  LA233(H)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย หุ้นส่วน บริษัท และสมาคม - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Partnerships,Companies,Association))
-
  LA233(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายหุ้นส่วน,บริษัท,สมาคมและสหกรณ์ - หน่วย
(Law on Partnerships, Companies, Association and Cooperative)
-
  LA233(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายหุ้นส่วน,บริษัท,สมาคมและสหกรณ์ - หน่วย
(Law on Partnerships, Companies, Association and Cooperative)
-
  LA236(LW446)54
อ่านกันเถอะ...
สิทธิมนุษยชน 3 หน่วย
(HUMAN RIGHTS)
สิทธิมนุษยชน
  LA236(LW446)54
อ่านกันเถอะ...
สิทธิมนุษยชน 3 หน่วย
(HUMAN RIGHTS)
สิทธิมนุษยชน
  LA303
อ่านกันเถอะ...
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม - หน่วย
(Law on Court Oranization)
-
  LA303
อ่านกันเถอะ...
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม - หน่วย
(Law on Court Oranization)
-
  LA304(H)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สิทธิยึดหน่วงและบุริมมิทธิ - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Suretyship,Mortgage,Pledge))
-
  LA304(H)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สิทธิยึดหน่วงและบุริมมิทธิ - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Suretyship,Mortgage,Pledge))
-
  LA305
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน และนายหน้า - หน่วย
(Civil and Commercial code on Agency Brokerage)
-
  LA305
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน และนายหน้า - หน่วย
(Civil and Commercial code on Agency Brokerage)
-
  LA305(54)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายวิธีพิจารณาความแพร่ง 1 3 หน่วย
(CIVIL PROCEDURE CODE 1)
กฏหมายวิธีพิจารณาความแพร่ง 1
  LA305(54)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายวิธีพิจารณาความแพร่ง 1 3 หน่วย
(CIVIL PROCEDURE CODE 1)
กฏหมายวิธีพิจารณาความแพร่ง 1
  LA305(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน และนายหน้า - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Agency Brokerage))
-
  LA305(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน และนายหน้า - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Agency Brokerage))
-
  LA306
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพณิชย์ว่าด้วยครอบครัว - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Family))
-
  LA306
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพณิชย์ว่าด้วยครอบครัว - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Family))
-
  LA308(H)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย หุ้นส่วน บริษัท และสมาคม - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Partnerships,Companies Association))
-
  LA308(H)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย หุ้นส่วน บริษัท และสมาคม - หน่วย
(Civil and Commercial Code (Partnerships,Companies Association))
-
  LA313
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ - หน่วย
(Lawyer Practice)
-
  LA313
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ - หน่วย
(Lawyer Practice)
-
  LA322(S)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความเพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา - หน่วย
(-)
-
  LA322(S)
อ่านกันเถอะ...
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความเพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา - หน่วย
(-)
-
  LA331
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - หน่วย
(Criminal Procedure Code II)
-
  LA331
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - หน่วย
(Criminal Procedure Code II)
-
  LA331(S)
อ่านกันเถอะ...
ตำราประกอบการศึกษากฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา 1 - หน่วย
(Criminal Procedure code I)
-
  LA331(S)
อ่านกันเถอะ...
ตำราประกอบการศึกษากฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา 1 - หน่วย
(Criminal Procedure code I)
-
  LA333
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - หน่วย
(Civil and Commercial Law)
-
  LA333
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - หน่วย
(Civil and Commercial Law)
-
  LA333(54)
อ่านกันเถอะ...
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 หน่วย
(CIMINOLOGY NAD PENOLOGY)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
  LA333(54)
อ่านกันเถอะ...
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 หน่วย
(CIMINOLOGY NAD PENOLOGY)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
  LA342(54)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3 หน่วย
(Law on administrative Procedure and liability for the wrongful acts of officials)
กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  LA342(54)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3 หน่วย
(Law on administrative Procedure and liability for the wrongful acts of officials)
  LA342(54)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3 หน่วย
(Law on administrative Procedure and liability for the wrongful acts of officials)
กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  LA342(54)
อ่านกันเถอะ...
กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3 หน่วย
(Law on administrative Procedure and liability for the wrongful acts of officials)
  LA342(LW461)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3 หน่วย
(Law on Administrative Procedure and Liability for The Wrongful acts of Officials )
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  LA342(LW461)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3 หน่วย
(Law on Administrative Procedure and Liability for The Wrongful acts of Officials )
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  LA352
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแองโกลอเมริกันเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Anglo-American Law)
-
  LA352
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายแองโกลอเมริกันเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Anglo-American Law)
-
  LA353
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอิสลาม - หน่วย
(Islamic Law)
-
  LA353
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายอิสลาม - หน่วย
(Islamic Law)
-
  LA402(54)
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ 3 หน่วย
(LAWYER PRACTICE)
การว่าความ
  LA402(54)
อ่านกันเถอะ...
การว่าความ 3 หน่วย
(LAWYER PRACTICE)
การว่าความ
  LA403
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์กฎหมาย 3 หน่วย
(Legal History)
ศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยในสมัยสุโขทัย หลักสำคัญของกฎหมายตราสามดวง
  LA403
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์กฎหมาย 3 หน่วย
(Legal History)
ศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยในสมัยสุโขทัย หลักสำคัญของกฎหมายตราสามดวง
  LA404
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาในวิชากฎหมายแพ่ง - หน่วย
(Seminar in Civil Law)
-
  LA404
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาในวิชากฎหมายแพ่ง - หน่วย
(Seminar in Civil Law)
-
  LA404(S)
อ่านกันเถอะ...
สัมมนากฎหมายในวิชากฎหมายแพ่ง - หน่วย
(Seminar in Civil Law)
-
  LA404(S)
อ่านกันเถอะ...
สัมมนากฎหมายในวิชากฎหมายแพ่ง - หน่วย
(Seminar in Civil Law)
-
  LA405(31)
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาในวิชากฎหมายอาญา - หน่วย
(Seminar in Criminl Law)
-
  LA405(31)
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาในวิชากฎหมายอาญา - หน่วย
(Seminar in Criminl Law)
-
  LA405(34)
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาในวิชากฎหมายอาญา - หน่วย
(Seminar in Criminal Law)
-
  LA405(34)
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาในวิชากฎหมายอาญา - หน่วย
(Seminar in Criminal Law)
-
  LA409(S)(26)
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายหลักกฎหมายปกครองและประมวลพระราชบัญญัติกฎหมายปกครอง(ตำราอ่านประกอบ - หน่วย
(Administrative Law)
-
  LA409(S)(26)
อ่านกันเถอะ...
คำอธิบายหลักกฎหมายปกครองและประมวลพระราชบัญญัติกฎหมายปกครอง(ตำราอ่านประกอบ - หน่วย
(Administrative Law)
-
  LA409(S)(31)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายปกครอง - หน่วย
(Administrative Law)
-
  LA409(S)(31)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายปกครอง - หน่วย
(Administrative Law)
-
  LA410(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง - หน่วย
(Public International Law)
-
  LA410(S)
อ่านกันเถอะ...
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง - หน่วย
(Public International Law)
-
  LA451(LW456)54
อ่านกันเถอะ...
การร่างกฏหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3 หน่วย
(Legal Drafting and Legislative Process)
การร่างกฏหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
  LA451(LW456)54
อ่านกันเถอะ...
การร่างกฏหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3 หน่วย
(Legal Drafting and Legislative Process)
การร่างกฏหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
  LA473(H)
อ่านกันเถอะ...
สถาบันกฎหมายอเมริกัน - หน่วย
(American Legal Institutions)
-
  LA473(H)
อ่านกันเถอะ...
สถาบันกฎหมายอเมริกัน - หน่วย
(American Legal Institutions)
-
  LAW3032
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาในกฏหมายอาญา 3 หน่วย
(PROBLEMS IN CRIMINAL LAW)
ปัญหาในกฏหมายอาญา
  LAW3032
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาในกฏหมายอาญา 3 หน่วย
(PROBLEMS IN CRIMINAL LAW)
ปัญหาในกฏหมายอาญา