รายวิชา LA342(LW461) กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (Law on Administrative Procedure and Liability for The Wrongful acts of Officials )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 แนวความคิดและความเป็นมาของกฏหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัต
  บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 คณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 4 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง
  บทที่ 5 คู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 6 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 7 ผลของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 8 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 9 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 10 การขอให้พิจารณาใหม่
  บทที่ 11 การบังคับทางปกครอง
  บทที่ 12 ระยะเวลาและอายุความ
  บทที่ 13 การแจ้ง
  บทที่ 14 ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีกฏหมาย
  บทที่ 15 เหตุผล ความจำเป็นและความเป็นมาของการตรากฏหมาย
  บทที่ 16 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 แนวความคิดและความเป็นมาของกฏหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัต
  บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 คณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 4 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง
  บทที่ 5 คู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 6 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 7 ผลของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 8 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 9 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 10 การขอให้พิจารณาใหม่
  บทที่ 11 การบังคับทางปกครอง
  บทที่ 12 ระยะเวลาและอายุความ
  บทที่ 13 การแจ้ง
  บทที่ 14 ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีกฏหมาย
  บทที่ 16 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
  ภาคผนวก
  บทที่ 15 เหตุผล ความจำเป็นและความเป็นมาของการตรากฏหมาย