รายวิชา LA233 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท (Business Organization Law)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวด 1 : บททั่วไป
  หมวด 2 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวด 2 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ...(ต่อ)
  หมวด 3 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หมวด 4 : บริษัทจำกัด
  หมวด 4 : บริษัทจำกัด...(ต่อ 1)
  หมวด 4 : บริษัทจำกัด...(ต่อ 2)
  หมวด 5 : การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,...
  หมวด 6 : สมาคม
  หมวด 7 : สหกรณ์
  หมวด 8 : ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวด 1 : บททั่วไป
  หมวด 2 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวด 2 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ...(ต่อ)
  หมวด 3 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หมวด 4 : บริษัทจำกัด
  หมวด 4 : บริษัทจำกัด...(ต่อ 1)
  หมวด 4 : บริษัทจำกัด...(ต่อ 2)
  หมวด 5 : การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,...
  หมวด 6 : สมาคม
  หมวด 7 : สหกรณ์
  หมวด 8 : ภาคผนวก
  บรรณานุกรม