รายวิชา LA105(H) คู่มือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ (Civil and Commercial Code (H))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ทรัพย์และทรัพย์สิน
  บทที่2 : ประเภทของทรัพย์
  บทที่3 : ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ และดอกผล
  บทที่4 : บุคคลสิทธิและทรัพย์สิทธิ
  บทที่5 : การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ
  บทที่6 : การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียนและ...
  บทที่7 : ทรัพย์สินของแผ่นดิน
  บทที่8 : การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  บทที่9 : แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
  บทที่10 : กรรมสิทธิ์รวม
  บทที่11 : สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์
  บทที่12 : การจำยอม
  บทที่13 : สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินและ...
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ทรัพย์และทรัพย์สิน
  บทที่2 : ประเภทของทรัพย์
  บทที่3 : ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ และดอกผล
  บทที่4 : บุคคลสิทธิและทรัพย์สิทธิ
  บทที่5 : การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ
  บทที่6 : การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียนและ...
  บทที่7 : ทรัพย์สินของแผ่นดิน
  บทที่8 : การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  บทที่9 : แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
  บทที่10 : กรรมสิทธิ์รวม
  บทที่11 : สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์
  บทที่12 : การจำยอม
  บทที่13 : สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินและ...
  บรรณานุกรม