รายวิชา LA305 กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน และนายหน้า (Civil and Commercial code on Agency Brokerage)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน...(ต่อ 1)
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน...(ต่อ 2)
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน...(ต่อ 3)
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน...(ต่อ 4)
  บทที่ 2 : ตัวแทนค้าต่าง
  บทที่ 3 : นายหน้า
  ภาคผนวก 1 : คำพิพากษาศาลฎีกาและคำวิจารณ์
  ภาคผนวก 1 : คำพิพากษาศาลฎีกาและคำวิจารณ์...(ต่อ)
  ภาคผนวก 2 : ตัวอย่างต่าง ๆ ของการตั้งตัวแทน
  ภาคผนวก 3 : แบบฝึกหัด
  ภาคผนวก 3 : แบบฝึกหัด...(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน...(ต่อ 1)
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน...(ต่อ 2)
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน...(ต่อ 3)
  บทที่ 1 : ที่มาของกฎหมายตัวแทน...(ต่อ 4)
  บทที่ 2 : ตัวแทนค้าต่าง
  บทที่ 3 : นายหน้า
  ภาคผนวก 1 : คำพิพากษาศาลฎีกาและคำวิจารณ์
  ภาคผนวก 1 : คำพิพากษาศาลฎีกาและคำวิจารณ์...(ต่อ)
  ภาคผนวก 2 : ตัวอย่างต่าง ๆ ของการตั้งตัวแทน
  ภาคผนวก 3 : แบบฝึกหัด
  ภาคผนวก 3 : แบบฝึกหัด...(ต่อ)
  บรรณานุกรม