รายวิชา LA233(S) กฎหมายหุ้นส่วน,บริษัท,สมาคมและสหกรณ์ (Law on Partnerships, Companies, Association and Cooperative)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวดที่ 1 : บททั่วไป
  หมวดที่ 2 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวดที่ 3 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หมวดที่ 4 : บริษัทจำกัด
  หมวดที่ 4 : บริษัทจำกัด...(ต่อ)
  หมวดที่ 5 : การชำระบัญชี...
  หมวดที่ 6 : กฎหมายสมาคม
  หมวดที่ 7 : กฎหมายสหกรณ์
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก...(ต่อ 1)
  ภาคผนวก...(ต่อ 2)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวดที่ 1 : บททั่วไป
  หมวดที่ 2 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวดที่ 3 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หมวดที่ 4 : บริษัทจำกัด
  หมวดที่ 4 : บริษัทจำกัด...(ต่อ)
  หมวดที่ 5 : การชำระบัญชี...
  หมวดที่ 6 : กฎหมายสมาคม
  หมวดที่ 7 : กฎหมายสหกรณ์
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก...(ต่อ 1)
  ภาคผนวก...(ต่อ 2)
  บรรณานุกรม